Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

«Зат­верд­же­но»
Рішен­ням ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
від 21.02.2019 ро­ку про­токол № 1

Підсум­ки
міжвузівсь­ких зма­гань
«Універсіада Львівщи­ни – 2018»

Про­тягом 2018 ро­ку Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но з Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом «Гарт» та міжвузівсь­кою на­уко­во-ме­тодич­ною комісією з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ров’я і спор­ту бу­ло про­веде­но комп­лекс спор­тивно-ма­сових за­ходів зі сту­ден­та­ми ВНЗ ІІІ-ІV р.а., ос­новни­ми з яких бу­ли об­ласні зма­ган­ня се­ред сту­дентів за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2018».

01 sp vnz 2019 DSC 896331 трав­ня у Ль­вові вже вдру­ге відбув­ся Все­ук­раїнсь­кий сту­дентсь­кий забіг «Сту­дентсь­ка ми­ля». Дис­танцію дов­жи­ною в од­ну ми­лю те­риторією Стрий­сько­го пар­ку по­дола­ли близь­ко 350 сту­дентів і кур­сантів з 21 універ­си­тету і ко­лед­жу Львівсь­кої об­ласті.

phoca thumb l ss2019 01 DSC 8548Про­тягом тиж­ня, що ми­нув, у Ль­вові відбу­вали­ся зма­ган­ня XIV Універсіади Ук­раїни зі стріль­би з лу­ка, участь у яких взя­ли 143 сту­ден­ти, що предс­тав­ля­ли ко­ман­ди 8 об­ластей. У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку із ре­зуль­та­том 1192 оч­ка Львівсь­ка об­ласть здо­була пер­ше місце, знач­но ви­пере­див­ши свої кон­ку­рентів, – Сумсь­ку та Харківсь­ку об­ласті, які посіли дру­ге і третє місце з ре­зуль­та­том 805 та 770 очок відповідно. За ме­жами трій­ки при­зерів опи­нились ко­ман­ди Чернівець­кої (393 оч­ки) об­ласті, м. Києва (383 оч­ки), Вінниць­кої (62 оч­ки), Рівненсь­кої (41 оч­ко) та Одесь­кої (16 очок) об­ластей.

phoca thumb l 61816860 406181573327396 7718336438873358336 nЦього ро­ку, до вже постій­них ко­манд-участ­ників зак­ладів ви­щої освіти: Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. І. Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри ім. І. Бо­берсь­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го та Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету, доєдна­лись спорт­сме­ни Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го.