2019 napoli new

Ме­даль­ний залік ХХX Всесвітньої літньої Універсіади-2019Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

DSCN8483a31 жовт­ня в Стрий­сько­му пар­ку біля ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» відбу­вати­муть­ся зма­ган­ня з лег­ко­ат­ле­тич­но­го кро­су за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни − 2018».

news 184 03

Об­го­вори­ли ра­зом з Міністром обо­рони Сте­паном Пол­то­раком си­ту­ацію нав­ко­ло стрілець­ко­го комп­лек­су в м. Львів, який не­щодав­но заз­нав ве­ликих руй­ну­вань че­рез по­жежу. На­ша збірна з кульової стріль­би, яка стабіль­но пе­рема­гає на міжна­родній арені, на­жаль, втра­тила важ­ли­ву ба­зу олімпій­ської підго­тов­ки.

wilkasy lotemazs logo 1Наші парт­не­ри – спор­тивна сту­дентсь­ка спілка Польщі (AZS) зап­ро­шує сту­дентські ко­ман­ди з Львівщи­ни з видів спор­ту, для про­веден­ня спор­тивно-тре­нуваль­них зборів та оз­до­ров­лення і відпо­чин­ку у спор­тивні оз­до­ровчі ба­зи ор­ганзації:

  • «Віль­ка­си» на Ма­зурах (край ти­сячі озер) біля міста Гіжис­ко
  • «Гуркі За­ходні» бе­рег Балтій­сько­го мо­ря м. Гданськ.

Де­талі ор­ганізації за­ходів мож­на от­ри­мати у СТС «Гарт».

З умо­вами мож­на оз­найоми­тись за інтер­нет ад­ре­сою:
Оз­до­ровчі ба­зи відпо­чин­ку

phoca thumb l IMG 5eda6320a07ebbe1b77763dc9867a290 VУчас­ни­ками зма­гань бу­ли сту­ден­ти 6-ти зак­ладів ви­щої освіти, зок­ре­ма збірні Львівсь-ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го та Львівсь­кої національ­ної ака­демії мис­тецтв та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го.