ss 34 kirichenko2aСьогодні, в ос­танній день чемпіона­ту Євро­пи се­ред спорт­сменів до 23 років, який про­ходить 10–12 лис­то­пада 2017 ро­ку в м. Под­го­риця (Чор­но­горія), львівсь­ка сту­дент­ка ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка Ва­сили­на Ки­ричен­ко успішно за­во­юва­ла зо­лоту ме­даль.

ss 33 Diduch ukraine Lviv a4 жовт­ня 2017 ро­ку у м. Лаш­ко (Сло­венія) за­вер­шився чемпіонат Євро­пи з настіль­но­го тенісу се­ред па­ралімпій­ських ко­манд. У зма­ган­нях взя­ли участь спорт­сме­ни з інвалідністю з по­над 30 євро­пей­ських країн.

ss 32 Lviv Fegetsyshyn aДня­ми у Ка­зані за­вер­шився 14-й чемпіонат світу з ушу, в яко­му взя­ли участь близь­ко 900 спорт­сменів з 64 країн світу.

ss 31 01 Logo EUSAШа­новні друзі,

Від імені Ви­конав­чо­го коміте­ту Євро­пей­ської спор­тивної сту­дентсь­кої асоціації (EUSA) та від се­бе осо­бис­то вітаємо із до­сяг­нення­ми ва­ших сту­дентів-спорт­сменів на XXIX Всесвітній літній Універсіаді-2017 у місті Тай­бей (провінція Тай­вань, КНР).

Ме­даль­ний залік ХХIX Всесвітньої літньої Універсіади-2017
в ки­тай­сько­му місті Тай­бей (КНР).

(ста­ном на 30.08.2017)

Medal zalik

 За ма­теріала­ми офіцій­но­го сай­ту Універсіади 2017 в Тай­бей