ss2021 04 01

1–6 черв­ня 2021 р. в м. Чернігові відбу­лися спор­тивні зма­ган­ня XVI літньої Універсіади Ук­раїни з во­лей­бо­лу се­ред 15 за­яв­ле­них чо­ловічих збірних ко­манд об­ластей та зак­ладів ви­щої освіти Ук­раїни. До скла­ду збірних ко­манд ЗВО та збірних ко­манд регіонів до­пус­ка­лися здо­бувачі ви­щої освіти ден­ної фор­ми нав­чання універ­си­тетів, ака­демій, інсти­тутів, ко­леджів у струк­турі ЗВО Ук­раїни.

phoca thumb l ss2021 03 03

Вітаємо сту­ден­та ЛНУВМБ імені С.З.Ґжиць­ко­го Лавсь­ко­го Вла­дис­ла­ва, який посів 2- ге місце у стриб­ках в ви­соту з ре­зуль­том 2.16 м на Чемпіонаті Ук­раїни се­ред мо­лоді U-23.

phoca thumb l ss2021 02 02У фіналь­них зма­ган­нях XVI літної Універсіади Ук­раїни зі стріль­би кульової сту­дентсь­ка збірна Львівсь­кої об­ласті посіла пер­ше за­галь­но­команд­не місце, наб­равши 1118 очок. Львів’яни май­же вдвічі ви­пере­дили срібних при­зерів зма­гань, – збірну Вінниць­кої об­ласті з 673 оч­ка­ми. Брон­зо­вим при­зером ко­манд­но­го заліку ста­ла ко­ман­да Чернігівсь­кої об­ласті (200 очок).

ss2021 01 01a

У місті Кам’янсь­ко­му Дніпро­пет­ровсь­кої об­ласті за­вер­ши­лися зма­ган­ня XVI Літньої універсіади Ук­раїни з пла­ван­ня, у яких взя­ли участь 146 спорт­сменів із 23 зак­ладів ви­щої освіти з усієї Ук­раїни.

phoca thumb l 05 sp vnz 2021 0229–30 трав­ня 2021 р. в м. Іва­но-Франківсь­ку відбу­лися спор­тивні зма­ган­ня з лег­кої ат­ле­тики за прог­ра­мою XVI літньої Універсіади Ук­раїни.