phoca thumb l ss2022 07 01Ме­даль­ний залік на 29 лип­ня: 11 зо­лотих, 16 срібних, 15 брон­зо­вих ме­далей.

phoca thumb l ss2022 06 01У Лодзі спе­кот­на по­года. Ви­ще + 30 град. Цельсія в тіні. І так са­мо піднімаєть­ся роз­пал бо­роть­би на спор­тивних май­дан­чи­ках EUG 2022. У час­тині зма­гань вже розігра­но ме­далі та виз­на­чено пе­реможців. В інших ви­дах спор­ту все ли­ше по­чинаєть­ся. Сту­дентські Спор­тивні Си­ли Ук­раїни гідно за­хища­ють Честь Пра­порів Універ­си­тетів та Спор­тивну Честь На­шої Слав­ної Ук­раїни

ss2022 05 01За «зо­лоті» на­горо­ди ко­ман­да Львівсь­ко­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри бо­рола­ся з су­пер­ни­ком з Угор­щи­ни – Бізнес-шко­лою Бу­дапеш­ту.

phoca thumb l ss2022 04 04У 5-й день зма­гань ко­ман­ди Універ­си­тетів Ук­раїни бра­ли участь у п'яти дис­циплінах: Во­лей­бол (жінки та чо­ловіки); пляж­ний во­лей­бол (жінки); вод­не по­ло (чо­ловіки) та бас­кетбол 3×3 жінки.

ss2022 03aКо­ман­да Львівсь­ко­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри зустріла­ся зі збірною універ­си­тету Корвіна (Угор­щи­на) у третьому матчі гру­пово­го ета­пу.