phoca thumb l ss2021 06 39У Києві за­вер­ши­лися зма­ган­ня в рам­ках пер­ших в історії «Co­ol Ra­ce». Ор­ганіза­тора­ми вис­ту­пили Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни і Спор­тивна сту­дентсь­ка спілка Ук­раїни. Спор­тивно-оз­до­ров­чий захід для сту­дентсь­кої мо­лоді пе­ред­ба­чає по­долан­ня учас­ни­ками чо­тирьох дис­танцій із пе­реш­ко­дами різної склад­ності. Вар­то заз­на­чити, що сму­ги пе­реш­код роз­роблені та­ким чи­ном, що їх мо­жуть по­дола­ти учас­ни­ки з будь-яким рівнем фізич­ної підго­тов­ки, що доз­во­ляє за­лучи­ти ши­роке ко­ло учас­ників. То­му у зма­ган­нях бра­ли участь сту­ден­ти і сту­дент­ки не ли­ше профіль­них спор­тивних вишів, а й кла­сичні та, навіть, вій­ськові.

phoca thumb l ss2021 05 01З 27 по 30 ве­рес­ня 2021 ро­ку на май­дан­чи­ках для пляж­них видів спор­ту (м. Ска­довськ, Хер­сонсь­кої об­ласті), відбу­лися І Все­ук­раїнські пляжні ігри се­ред сту­дентів «Be­ach Ga­mes» з нас­тупних видів спор­ту: пляж­ної бо­роть­би, пляж­но­го во­лей­бо­лу, пляж­но­го ганд­бо­лу та пляж­но­го фут­бо­лу.

ss2021 04 01

1–6 черв­ня 2021 р. в м. Чернігові відбу­лися спор­тивні зма­ган­ня XVI літньої Універсіади Ук­раїни з во­лей­бо­лу се­ред 15 за­яв­ле­них чо­ловічих збірних ко­манд об­ластей та зак­ладів ви­щої освіти Ук­раїни. До скла­ду збірних ко­манд ЗВО та збірних ко­манд регіонів до­пус­ка­лися здо­бувачі ви­щої освіти ден­ної фор­ми нав­чання універ­си­тетів, ака­демій, інсти­тутів, ко­леджів у струк­турі ЗВО Ук­раїни.

phoca thumb l ss2021 03 03

Вітаємо сту­ден­та ЛНУВМБ імені С.З.Ґжиць­ко­го Лавсь­ко­го Вла­дис­ла­ва, який посів 2- ге місце у стриб­ках в ви­соту з ре­зуль­том 2.16 м на Чемпіонаті Ук­раїни се­ред мо­лоді U-23.

phoca thumb l ss2021 02 02У фіналь­них зма­ган­нях XVI літної Універсіади Ук­раїни зі стріль­би кульової сту­дентсь­ка збірна Львівсь­кої об­ласті посіла пер­ше за­галь­но­команд­не місце, наб­равши 1118 очок. Львів’яни май­же вдвічі ви­пере­дили срібних при­зерів зма­гань, – збірну Вінниць­кої об­ласті з 673 оч­ка­ми. Брон­зо­вим при­зером ко­манд­но­го заліку ста­ла ко­ман­да Чернігівсь­кої об­ласті (200 очок).