Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт» —
ко­лек­тивний член спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни


Керівницт­во СТС «Гарт»
Юх­ниць­кий Б.В. пре­зидент СТС «Гарт»
Дур­няк Б.В. віце-пре­зидент СТС «Гарт»
Ігна­тович А.О. віце-пре­зидент СТС «Гарт»
Бо­сий А.М.
ви­конав­чий ди­рек­тор ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
чле­ни ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
Бла­щак І.М. Львівсь­ка ко­мерцій­на ака­демія
Бу­сол В.А. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
Ка­шуба Я.М. віце-пре­зидент Все­ук­раїнсь­кої фе­дерації кульової стріль­би
Лап­ши­на Г.Г. Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва
Лесь­ко О. Львівсь­ка ака­демія мис­тецтв
Чо­пик Р.В. Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універ­си­тет
Магльова­ний А.В. Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет
На­конеч­ний Ю.Б. Ака­демія уп­равління при Пре­зиден­тові Ук­раїни
Прис­ту­па Є.Н. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
Сірен­ко Р.Р. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка
То­карсь­кий Б.Й. Ве­теран сту­дентсь­ко­го спор­ту
Левків В.І. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
Яцей­ко М.Г. Львівсь­кий об­ком профспілки працівників освіти і на­уки