2019 napoli new

Ме­даль­ний залік ХХX Всесвітньої літньої Універсіади-2019Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

ss 37 01 WomenChessStars4 лю­того 2018 ро­ку у м. Ва­ленсія (Іспанія) відбув­ся турнір з швид­ких шахів “WO­MEN CHESS STARS”. Участь у турнірі ша­хових зірок взя­ли 6 гравців, які зма­гали­ся за ко­ловою сис­те­мою, от­ри­му­ючи по 10 хви­лин на всю гру, плюс 5-ти се­кунд­ний приріст після кож­но­го хо­ду.

news 180 01Вчо­ра, 30 січня, відбув­ся звіт де­пар­та­мен­ту гу­манітар­ної політи­ки за ро­боту у 2017 році. Зок­ре­ма роз­повіли про нові ди­тячі клу­би, но­вост­во­рені та віднов­лені спор­тивні май­дан­чи­ки, ак­тивну ро­боту по прог­рамі пла­ван­ня та про ба­гато інших спор­тивних здо­бутків. Про це повідо­мила прес-служ­ба Львівсь­кої місь­кої ра­ди.

ss 35 Dukach Anton 01 aДня­ми Національ­на збірна ко­ман­да Ук­раїни ви­рушить на XXІІI зи­мові Олімпій­ські Ігри-2018. Приємно відзна­чити, що се­ред учас­ників збірної, які предс­тав­ля­ють Львівщи­ну і бо­роти­муть­ся за ме­далі, є сту­дент од­но­го із провідних вишів Ук­раїни, – Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» – Ан­тон Ду­кач.

tsign

МІНІСТЕРС­ТВО ОСВІТИ І НА­УКИ УК­РАЇНИ

НА­КАЗ

від 27 груд­ня 2017 ро­ку № 1681

Про зат­верд­жен­ня Ка­лен­дарно­го пла­ну
фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чих та спор­тивних за ходів
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту
Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни на 2018 рік

Відповідно до пунк­ту 8 По­ложен­ня про Міністерс­тво освіти і на­уки Ук­раїни, зат­верд­же­ного пос­та­новою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 16 жовт­ня 2014 № 630, пунк­ту 6 По­ложен­ня про Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни від 20 черв­ня 2013 № 808, за­реєстро­вано­го у Міністерстві юс­тиції Ук­раїни 10 лип­ня 2013 ро­ку № 1163/23695,