Універсіада Львівщини – 2020
Положення (обговорення)


Календар проведення змагань


Календарі змагань по видах

Результати змагань по вид


2019 napoli new

Ме­даль­ний залік ХХX Всесвітньої літньої Універсіади-2019Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

01 sp vnz 2020 01 корпус новий aПос­ту­пово й­де до за­вер­шення пов­на ре­конс­трукція спор­тивно­го комп­лек­су Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва. Відповідно до про­ек­ту ре­конс­трукції зат­верд­же­ного Рек­то­ром Ака­демії, Бог­да­ном Ва­сильови­чем Дур­ня­ком, вста­нов­ле­но но­ве да­хове пок­риття, заміне­но елект­ро­мережі, вста­нов­ле­но су­час­не еко­ном­не елект­рич­не опа­лен­ня, відре­мон­то­вана підло­га, об­лашто­ву­ють роз­дя­гальні, ду­шові, ту­алетні кімна­ти.

«Зат­верд­же­но»
Рішен­ням ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
від 02.03.2020 ро­ку про­токол № 1

Підсум­ки
міжвузівсь­ких зма­гань
«Універсіада Львівщи­ни – 2019»

У 2019 році Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но з Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом «Гарт» та міжвузівсь­кою на­уко­во-ме­тодич­ною комісією з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ров’я і спор­ту ор­ганізо­вано та про­веде­но ряд спор­тивно-ма­сових за­ходів зі сту­ден­та­ми зак­ладів ви­щої освіти, ос­новни­ми з яких бу­ли об­ласні зма­ган­ня се­ред сту­дентів за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни − 2019».

powerlifting zhim lezha dlja devushek 3У спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» відбу­лась Універсіада Львівщи­ни-2019 з па­уерліфтин­гу се­ред жіно­чих ко­манд.

phoca thumb l 77384885 2800384406692034 5155315473784504320 nУчас­ни­ки Універсіади Львівщи­ни з важ­кої ат­ле­тики зма­гались в но­вому спеціалізо­вано­му залі Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної м ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. Гжиць­ко­го та СК «Епіцентр», який відкри­ли цього ро­ку.  А за пе­ремо­гу зма­гали­ся спорт­сме­ни – предс­тав­ни­ки 5-ти зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.