Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

Nnews2021 03Це­ремонія зак­риття Ігор ХХХІІ Олімпіади, на якій ук­раїнські спорт­сме­ни ви­боро­ли 19 ме­далей, відбу­деть­ся сьогодні в 14:00 за київсь­ким ча­сом в Токіо.

news2021 02 06 1805818546256437 4299223471147326535 nКон­курс­на ра­да Прог­ра­ми підтрим­ки міжрегіональ­ної співпраці «Зміни­мо країну ра­зом» офіцій­но да­ли старт ре­алізації проєкту «Роз­ши­рен­ня спор­тивних го­ризонтів» у Львівській об­ласті, підпи­сав­ши гран­тові до­гово­ри між пе­ремож­ця­ми та ор­ганіза­тором кон­курсу Асоціацією «Євро­регіон Кар­па­ти – Ук­раїна»

ss2021 04 01

1–6 черв­ня 2021 р. в м. Чернігові відбу­лися спор­тивні зма­ган­ня XVI літньої Універсіади Ук­раїни з во­лей­бо­лу се­ред 15 за­яв­ле­них чо­ловічих збірних ко­манд об­ластей та зак­ладів ви­щої освіти Ук­раїни. До скла­ду збірних ко­манд ЗВО та збірних ко­манд регіонів до­пус­ка­лися здо­бувачі ви­щої освіти ден­ної фор­ми нав­чання універ­си­тетів, ака­демій, інсти­тутів, ко­леджів у струк­турі ЗВО Ук­раїни.

phoca thumb l ss2021 03 03

Вітаємо сту­ден­та ЛНУВМБ імені С.З.Ґжиць­ко­го Лавсь­ко­го Вла­дис­ла­ва, який посів 2- ге місце у стриб­ках в ви­соту з ре­зуль­том 2.16 м на Чемпіонаті Ук­раїни се­ред мо­лоді U-23.