phoca thumb l ss2022 04 04У 5-й день зма­гань ко­ман­ди Універ­си­тетів Ук­раїни бра­ли участь у п'яти дис­циплінах: Во­лей­бол (жінки та чо­ловіки); пляж­ний во­лей­бол (жінки); вод­не по­ло (чо­ловіки) та бас­кетбол 3×3 жінки.

На во­лей­боль­них май­дан­чи­ках відбу­ва­ють­ся ігри у гру­пах: Чо­ловіча ко­ман­да Сумсь­ко­го Дер­жавно­го Універ­си­тету впев­не­но з ра­хун­ком 3:0 пе­ремог­ла ко­ман­ду Універ­си­тету Осійєк із Хор­ватії. Жіно­ча ко­ман­да Західно­ук­раїнсь­ко­го Універ­си­тету, на жаль, прог­ра­ла ду­же сильній ко­манді Універ­си­тету Заг­реб.

У трьох ви­дах наші ко­ман­ди вже про­били­ся у плей-офф та бо­роли­ся за ме­далі.

Пер­ши­ми ра­но-вранці в бій у півфіналі всту­пила ко­ман­да з пляж­но­го во­лей­бо­лу Сумсь­ко­го Дер­жавно­го Універ­си­тету. Гра не скла­лася бук­валь­но з пер­ших по­дач. Прог­раш ко­манді Універ­си­тету Брно 0:2. За дві го­дини матч за третє місце з Універ­си­тетом Віль­ню­са. Теж по­раз­ка 0:2 та підсум­ко­ве 4 місце. Ми вітаємо ко­ман­ду Сумсь­ко­го Дер­жавно­го Універ­си­тету з ви­соким 4-м місцем на Універ­си­тетсь­ких Євроіграх. На по­передньому етапі 4 впев­нені пе­ремо­ги. Ро­бота над по­мил­ка­ми, сис­темність та на­полег­ливість обов'яз­ко­во да­дуть ре­зуль­тат.

Фан­тастич­ни­ми за нап­ру­женістю та ви­довищністю ста­ли матчі чо­ловічої ва­тер­поль­ної ко­ман­ди Львівсь­ко­го Дер­жавно­го Універ­си­тету Фізич­ної куль­ту­ри та жіно­чої бас­кетболь­ної ко­ман­ди 3×3 При­кар­патсь­ко­го Національ­но­го Універ­си­тету імені Ва­силя Сте­фанії. І чо­ловіки та жінки прог­ра­вали у де­бюті своїх матчів. Але кон­цент­рація, про­фесіоналізм, Во­ля до пе­ремо­ги та наш ук­раїнсь­кий нез­ламний дух доз­во­лили хлоп­цям вир­ва­ти пе­ремо­гу на ос­танніх се­кун­дах 4 тай­ма – 16:15. І 21 лип­ня у фіналі на них че­кає ко­ман­да Бу­дапештсь­кої Шко­ли Бізне­су. По­бажаємо на­шим хлоп­цям Пе­ремо­ги.

Прос­то по­дару­нок своєму Універ­си­тету та всій нашій Ук­раїні зро­била жіно­ча бас­кетболь­на ко­ман­да 3×3 Національ­но­го При­кар­патсь­ко­го Універ­си­тету імені Ва­силя Сте­фани­ка. Дівча­та приїха­ли на ці зма­ган­ня у ранзі Чемпіонок по­передніх Євроігор.

Турнір у Лодзі про­веде­но без­до­ган­но. В ос­танній день зма­гань виг­ра­ний півфінал 21:19. І феєрич­на пе­ремо­га у фіналі з ра­хун­ком 14:12 над ко­ман­дою Універ­си­тету Люб­ля­на зі Сло­венії. Наші дівча­та дво­разові пе­ремож­ниці Євроігор та 5-я зо­лота ме­даль у скарб­ничці Національ­ної де­легації Універ­си­тетів Ук­раїни. Вітаємо.

Сла­ва Ук­раїні!

За ма­теріала­ми Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни