МІНІСТЕРС­ТВО ОСВІТИ І НА­УКИ УК­РАЇНИКОМІТЕТ
З ФІЗИЧ­НО­ГО ВИ­ХОВАН­НЯ ТА СПОР­ТУ

СПОР­ТИВНА СТУ­ДЕНТСЬ­КА СПІЛКА УК­РАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ ФУТ­ЗА­ЛУ УК­РАЇНИ


Все­ук­раїнсь­кий фес­ти­валь з фут­за­лу

се­ред сту­дентів ВНЗ

reglament-footzal-1


Про­симо ВНЗ Львівщи­ни, при ба­жанні по­дава­ти за­яв­ки на участь
в орг­комітет про­веден­ня зма­гань відповідно до да­ного по­ложен­ня та
па­ралель­но інфор­му­вати на­ше уп­равління.

По­дан­ня за­явок по­дов­же­но до 5 бе­рез­ня 2014 ро­ку.


За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (reglament-footzal.pdf)Рег­ла­мент фес­ти­валю з фут­за­лу 2014 р.