Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

ss2022 01Із 8 по 10 лю­того в Дніпровсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті імені Оле­ся Гон­ча­ра про­ходить круг­лий стіл «Роз­ши­рен­ня спор­тивних го­ризонтів», ор­ганізо­ваний за підтрим­ки Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

phoca thumb l ss2021 06 39У Києві за­вер­ши­лися зма­ган­ня в рам­ках пер­ших в історії «Co­ol Ra­ce». Ор­ганіза­тора­ми вис­ту­пили Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни і Спор­тивна сту­дентсь­ка спілка Ук­раїни. Спор­тивно-оз­до­ров­чий захід для сту­дентсь­кої мо­лоді пе­ред­ба­чає по­долан­ня учас­ни­ками чо­тирьох дис­танцій із пе­реш­ко­дами різної склад­ності. Вар­то заз­на­чити, що сму­ги пе­реш­код роз­роблені та­ким чи­ном, що їх мо­жуть по­дола­ти учас­ни­ки з будь-яким рівнем фізич­ної підго­тов­ки, що доз­во­ляє за­лучи­ти ши­роке ко­ло учас­ників. То­му у зма­ган­нях бра­ли участь сту­ден­ти і сту­дент­ки не ли­ше профіль­них спор­тивних вишів, а й кла­сичні та, навіть, вій­ськові.

phoca thumb l ss2021 05 01З 27 по 30 ве­рес­ня 2021 ро­ку на май­дан­чи­ках для пляж­них видів спор­ту (м. Ска­довськ, Хер­сонсь­кої об­ласті), відбу­лися І Все­ук­раїнські пляжні ігри се­ред сту­дентів «Be­ach Ga­mes» з нас­тупних видів спор­ту: пляж­ної бо­роть­би, пляж­но­го во­лей­бо­лу, пляж­но­го ганд­бо­лу та пляж­но­го фут­бо­лу.

Nnews2021 03Це­ремонія зак­риття Ігор ХХХІІ Олімпіади, на якій ук­раїнські спорт­сме­ни ви­боро­ли 19 ме­далей, відбу­деть­ся сьогодні в 14:00 за київсь­ким ча­сом в Токіо.