24 sp vnz 01a Kit Tetiana ww 58kg kit ukr df. nilsson sweТра­дицій­не щомісяч­не го­лосу­ван­ня членів ко­легії уп­равління фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту Львівсь­кої обл­дер­жадміністрації та членів ви­кон­ко­му відділен­ня НОК Ук­раїни у Львівській об­ласті, участь у яко­му бе­руть предс­тав­ни­ки Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни виз­на­чило най­кра­щим спорт­сме­ном Львівщи­ни за підсум­ка­ми лис­то­пада 2017 ро­ку сту­дент­ку Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені І. Бо­берсь­ко­го Те­тяну Кіт.

phoca thumb l 23 sp vnz Basket students 04aУ фіналі пер­шо­го Сту­дентсь­ко­го відкри­того куб­ку Ль­во­ва з бас­кетбо­лу се­ред жіно­чих ко­манд збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львів­сь­ка політехніка» пе­ремог­ла гос­тей з універ­си­тету Ка­товіц (Рес­публіка Поль­ща) з ра­хун­ком 46:29. Брон­зові ме­далі поїха­ли до м. Чернівці ра­зом із ко­ман­дою Чернівець­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Юрія Федь­ко­вича, яка у матчі за 3–4 місце з ра­хун­ком 42:37 пе­ремог­ла візаві із м. Но­вово­линськ. П’яти­ми у турнірі фінішу­вали ви­хованці Львівсь­кої об­ласної ди­тячо-юнаць­кої спор­тивної шко­ли.

phoca thumb l 22 sp vnz Wrestling Lviv students 10aДня­ми у спор­тивно­му комп­лексі Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету вже вчет­верте відбу­лись фінальні зма­ган­ня Відкри­того Куб­ку з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентсь­ких ко­манд ви­щих нав­чаль­них зак­ладів.