04 sp vnz 2021 05Ви­щий нав­чаль­ний зак­лад, який відо­мий в країні не тіль­ки підго­тов­кою фахівців ви­сокої кваліфікації кон­ку­рент­них на рин­ку праці а та­кож своїми спор­тивни­ми тра­диціями − це Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет.

Чу­дово роз­ви­нена інфраст­рук­ту­ра: адміністра­тивні та нав­чальні кор­пу­си універ­си­тету, прек­расні ауди­торії, нав­чаль­но − ви­роб­ничі ла­бора­торії, гур­то­жит­ки, їдальні, на­род­ний дім «Просвіта» де пра­цю­ють відомі мис­тецькі ко­лек­ти­ви, різно­манітні сту­дентські гурт­ки ху­дожньої са­модіяль­ності, сту­дентсь­кий парк та ба­гато іншо­го і все це на те­риторії універ­си­тець­ко­го містеч­ка.

На те­риторії універ­си­тету зна­ходить­ся роз­га­луже­на спор­тивна ме­режа: стадіон з фут­боль­ним по­лем який відповідає всім ви­могам стан­дарту, лег­ко­ат­ле­тич­ни­ми доріжка­ми та три­буна­ми для гля­дачів, відкриті во­лей­больні, бас­кетбольні та ганд­больні май­дан­чи­ки, ігро­вий зал, тре­нажер­не об­ладнан­ня на відкритій те­риторії, зал штан­ги, стрілець­кий тир 50 м. Не­дав­но відкри­тий тре­нажер­ний зал та ба­гато іншо­го.

Се­ред ви­пуск­ників та сту­дентів універ­си­тету де­сят­ки відо­мих спорт­сменів. Се­ред них: зас­лу­жений май­стер спор­ту Ук­раїни з важ­кої ат­ле­тики, срібна при­зер­ка Олімпіади в Пекіні, трьох ра­зова чемпіон­ка Євро­пи, при­зер чемпіона­ту Світу Оль­га Ко­роб­ка, май­стер спор­ту Укаіни міжна­род­но­го кла­су з важ­кої ат­ле­тики, учас­ни­ця Олімпій­ських ігор, ба­гато ра­зова учас­ни­ця чемпіонатів Світу, брон­зо­ва при­зер­ка чемпіона­ту Євро­пи Надія Ми­рону, при­зер чемпіона­ту Світу, май­стер спор­ту Ук­раїни міжна­род­но­го кла­су Сергій Па­ракон­ний, май­стер спор­ту Ук­раїни міжна­род­но­го кла­су з па­уерліфтин­гу по версії ВПА, чемпіон Світу, не­од­но­разо­вий пе­ремо­жець чемпіонатів та кубків Світу з ба­гато пов­торно­го жи­му Віктор Ре­шенін, дво­разо­вий ре­корд­смен Світу з віджи­ман­ня на бру­сах з до­дат­ко­вою ва­гою 48 кг Олек­сандр Лит­вин, зас­лу­жений май­стер спор­ту з віль­ної бо­роть­би, брон­зо­ва при­зер­ка та чемпіон­ка Світу Олек­санд­ра Ко­гут, май­стри спор­ту Ук­раїни міжна­род­но­го кла­су з фут­бо­лу Олег Ве­ремієнко та Да­нило Сікан, май­стер спор­ту Ук­раїни з фут­бо­лу, срібний при­зер мо­лодіжно­го чемпіона­ту Євро­пи Мак­сим Фе­щук та ба­гато інших відо­мих осо­бис­тостей ук­раїнсь­ко­го та світо­вого спор­ту.

Роз­по­чато ре­конс­трукцію спеціалізо­вано­го за­лу спор­тивної бо­роть­би. Ста­ном на да­ний час повністю об­лашто­вано но­ве пе­рек­риття да­ного приміщен­ня, вста­нов­ле­но нові віконні ра­ми, які за­без­пе­чать мак­си­мум освітлен­ня за­лу, ідуть ро­боти пов­ної заміни внутрішньої елект­роп­ро­вод­ки, вста­нов­ле­но но­ве га­зове опа­лен­ня, пе­ред­ба­чені гар­де­роб ні, ду­шові, ту­алетні кімна­ти, тре­нерсь­ка.

Та­кий, вкрай потрібний по­дару­нок для сту­дентів, адміністрація нав­чаль­но­го зак­ла­ду та ве­ликий сим­па­тик спор­ту, Рек­тор універ­си­тету, про­фесор Снітинсь­кий Во­лоди­мир Ва­сильович пла­ну­ють уро­чис­то відкри­ти до по­чат­ку цього нав­чаль­но­го ро­ку.

Хо­чеш бу­ти успішним – це твій універ­си­тет.
Тут є всі умо­ви для ре­алізації мрій.

 

Пресс­луж­ба ЛОСТС «Гарт»