news 179 01a19 груд­ня 2017 ро­ку Національ­ний універ­си­тет фізич­но­го ви­хован­ня і спор­ту Ук­раїни відчи­нив свої двері для про­веден­ня Пер­шої ге­нераль­ної асамб­леї Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки, го­лову­ючим на якій був очіль­ник Спілки та рек­тор НУФВ­СУ Євгеній Вікто­рович Імас.

news 178 Festival logo aУ су­боту, 9 груд­ня 2017 ро­ку, у Ль­вові вдру­ге відбу­деть­ся Фес­ти­валь єди­ноборств. В ме­жах фес­ти­валю зап­ла­нова­но зма­ган­ня та по­казові вис­ту­пи з та­ких видів спор­ту як айкідо, кікбоксінг, ка­рате та ку­до.

Олександр Куспіш – чемпіон світу 2017 року з самбо серед ветеранівУ грець­ко­му місті Са­лоніки, на борцівсь­ко­му ки­лимі там­тешнього па­лацу спор­ту Dar Pe­ra­ias фінішу­вав Чемпіонат світу 2017 ро­ку з бо­роть­би сам­бо се­ред ве­теранів, вік яких що­най­мен­ше 35 років.

news 176 Poster UKRaКон­фе­ренція з нав­чаль­ни­ми семіна­рами відбу­деть­ся з 1 по 3 груд­ня 2017 ро­ку в Люблінсь­ко­му Кон­фе­ренцій­но­му Центрі в Любліні. Захід спря­мова­ний на мо­лодих вче­них до 35 років, сту­дентів та аспірантів у га­лузі при­род­ни­чих і ме­дич­них на­ук.