phoca thumb l news 2019 01 01 IMG 6837aСьогодні у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті внутрішніх справ відбу­лось спіль­не засідан­ня Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та ви­кон­ко­му Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт». Участь у на­раді взя­ли участь по­над 25 предс­тав­ників ка­федр фізич­но­го ви­хован­ня та керів­ників спор­тивних клубів 15 зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.

news 185 4x1 1Не­щодав­но, 8 груд­ня, вже втретє у Ль­вові відбу­вав­ся Фес­ти­валь єди­ноборств. Сту­ден­ти зак­ладів ви­щої освіти та учні шкіл зма­гались у та­ких ви­дах спор­ту як ку­до, ка­рате, кікбоксінг та айкідо.

news 184 03

Об­го­вори­ли ра­зом з Міністром обо­рони Сте­паном Пол­то­раком си­ту­ацію нав­ко­ло стрілець­ко­го комп­лек­су в м. Львів, який не­щодав­но заз­нав ве­ликих руй­ну­вань че­рез по­жежу. На­ша збірна з кульової стріль­би, яка стабіль­но пе­рема­гає на міжна­родній арені, на­жаль, втра­тила важ­ли­ву ба­зу олімпій­ської підго­тов­ки.

wilkasy lotemazs logo 1Наші парт­не­ри – спор­тивна сту­дентсь­ка спілка Польщі (AZS) зап­ро­шує сту­дентські ко­ман­ди з Львівщи­ни з видів спор­ту, для про­веден­ня спор­тивно-тре­нуваль­них зборів та оз­до­ров­лення і відпо­чин­ку у спор­тивні оз­до­ровчі ба­зи ор­ганзації:

  • «Віль­ка­си» на Ма­зурах (край ти­сячі озер) біля міста Гіжис­ко
  • «Гуркі За­ходні» бе­рег Балтій­сько­го мо­ря м. Гданськ.

Де­талі ор­ганізації за­ходів мож­на от­ри­мати у СТС «Гарт».

З умо­вами мож­на оз­найоми­тись за інтер­нет ад­ре­сою:
Оз­до­ровчі ба­зи відпо­чин­ку