news2021 02 06 1805818546256437 4299223471147326535 nКон­курс­на ра­да Прог­ра­ми підтрим­ки міжрегіональ­ної співпраці «Зміни­мо країну ра­зом» офіцій­но да­ли старт ре­алізації проєкту «Роз­ши­рен­ня спор­тивних го­ризонтів» у Львівській об­ласті, підпи­сав­ши гран­тові до­гово­ри між пе­ремож­ця­ми та ор­ганіза­тором кон­курсу Асоціацією «Євро­регіон Кар­па­ти – Ук­раїна»

Вже у ве­ресні – лис­то­паді спіль­но із ко­лега­ми з Дніпра пла­нуємо ор­ганізу­вати два обмінні візи­ти завіду­вачів ка­федр фізич­но­го ви­хован­ня та керівників спор­тивних клубів зак­ладів ви­щої освіти Львівсь­кої та Дніпро­пет­ровсь­кої об­ластей, щоб обміня­тись досвідом та пог­ли­бити співпра­цю між предс­тав­ни­ками на­шої сфе­ри схо­ду і за­ходу Ук­раїни.

То­му, друзі, як­що Ви до­тичні до оз­на­ченої га­лузі у Ль­вові чи Дніпрі і маєте влас­не ба­чен­ня роз­витку співпраці у га­лузі фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту між ЗВО, про­шу ки­дайте в ко­мен­ти або пишіть в при­ват прог­ре­сивні та космічні, патріотичні та інно­ваційні, і, звісно, інші ідеї для ре­алізації проєкту, що відбу­вати­меть­ся за підтрим­ки Львівсь­ка об­ласна ра­да!

Пресс­луж­ба ЛОСТС «Гарт»