phoca thumb l 02 sp vnz 2021 01 3938В день Свя­того Юрія 06.05.2021р. відбу­лася не­пересічна подія. Уро­чис­те відкрит­тя ба­гато­функціональ­но­го спор­тивно­го комп­лек­су Ук­раїнсь­кої ака­деміі дру­карс­тва за ад­ре­сою м. Львів, вул. Підго­лос­ко 21.

На уро­чистість завіта­ли: Пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий, керівник низь­ки поліграфічних підприємств Та­рас Май­ба, ке­ру­юча філією УК­РЕСІМБАНК у Ль­вові Ок­са­на На­доп­та, завіду­вачі ка­федр фізич­но­го ви­хован­ня Національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету Ігор Вовк, Національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій Бог­дан Се­менів.

Рек­тор Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, док­тор технічних на­ук, про­фесор Бог­дан Дур­няк, звер­нувся до сту­дентів та при­сутніх з віталь­ним сло­вом, ак­центу­ючи ува­гу на важ­ли­вості фізич­ноі куль­ту­ри і спор­ту у житті  кож­ної лю­дини.

Віталь­ну те­лег­ра­му з на­годи уро­чис­то­го відкрит­тя спор­тивно­го комп­лек­су надіслав ви­пуск­ник ака­демії який са­ме підчас нав­чання в ака­демії у 2008 році став срібним при­зером Олімпісь­ких Ігор в Пекіні, зас­лу­жений май­стер спор­ту Ук­раїни, зас­лу­жений тре­нер Ук­раїни, го­лов­ний тре­нер жіно­чої збірної Ук­раїни з спор­тивної бо­роть­би Андрій Стад­ник, який в цей час пе­ребу­ває в Софії Бол­гарія на ліцензій­но­му Олімпій­сько­му турнірі.

Ка­пела­ни УАД: отець Юрій, отець Мар’ян після ос­вя­чен­ня спорт­ком­плек­су привіта­ли всіх при­сутніх та по­бажа­ли сту­ден­там нас­на­ги та здо­ров’я.

Пресс­луж­ба ЛОСТС «Гарт»