ss2022 02 01З 14 лип­ня роз­по­чина­ють­ся Євро­пей­ські універ­си­тетські ігри, які про­ходи­тимуть до 31 лип­ня у поль­сько­му місті Лодзь. Зма­ган­ня відбу­вати­муть­ся з 20 видів спор­ту, на яких очікуєть­ся участь близь­ко 5000 сту­дентів, що предс­тав­ля­тимуть по­над 400 євро­пей­ських універ­си­тетів із 40 країн.

Цьогорічні Ігри ор­ганізо­ву­ють­ся за ліцензією Євро­пей­ської універ­си­тетсь­кої спор­тивної асоціації (EUSA) Лодзь­ким тех­но­логічним універ­си­тетом, Універ­си­тетсь­кою спор­тивною асоціацією Польщі (AZS) і містом Лодзь у співпраці з Інсти­тутом EUSA та парт­не­рами, вклю­ча­ючи Міністерс­тво освіти і на­уки, національні та місцеві ту­рис­тичні ор­ганізації, Поль­ський олімпій­ський комітет, національні та місцеві спор­тивні ор­ганізації, за­соби ма­сової інфор­мації, а та­кож підтри­муєть­ся прог­ра­мою Eras­mus+ Євро­пей­сько­го Со­юзу.

Час­ти­ну зма­гань пла­ну­ють про­вес­ти у Спор­тивній бухті Лодзь­ко­го технічно­го універ­си­тету, де є кри­тий ба­сейн олімпій­сько­го розміру. Там про­води­тимуть­ся зма­ган­ня з пла­ван­ня та вод­но­го по­ло, а та­кож зма­ган­ня з бадмінто­ну, фут­за­лу та спор­тивно­го ске­лелазіння. Сту­ден­ти та­кож зма­гати­муть­ся на місь­ких об’єктах та в об’єктах Універ­си­тетсь­кої спор­тивної асоціації. А са­ма це­ремонія відкрит­тя EUG Lodz 2022 відбу­деть­ся на Lodz At­las Are­na.

ss2022 02 02

Окрім спор­тивних зма­гань, Ігри зо­серед­жу­ють­ся на освітніх та соціаль­них ас­пектах універ­си­тетсь­ко­го спор­ту в Європі, вклю­ча­ючи семіна­ри на те­ми: ан­ти­допінг, подвій­на кар’єра, інклюзія, во­лон­терс­тво.

ss2022 02 03

Хо­чемо заз­на­чити, що на засіданні ви­конав­чо­го коміте­ту Євро­пей­ської асоціації сту­дентсь­ко­го спор­ту EUSA – Euro­pe­an Uni­ver­si­ty Sports As­so­ci­ation, яке відбу­лось у квітні в Італії, інте­реси Ук­раїни предс­тав­ляв пре­зидент Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни, рек­тор Національ­но­го універ­си­тету фізич­но­го ви­хован­ня і спор­ту Ук­раїни Євгеній Імас. Са­ме на цьому засіданні Міністр освіти і на­уки Сергій Шкар­лет об­го­ворив із Пре­зиден­том Євро­пей­ської фе­дерації сту­дентсь­ко­го спор­ту Ада­мом Ро­чеком роз­ви­ток сту­дентсь­ко­го спор­ту в Ук­раїні, Європі та світі і заз­на­чили, що міжна­родні ор­ганізації, які зай­ма­ють­ся роз­витком сту­дентсь­ко­го спор­ту в Європі та світі (FI­SU та EUSA) підтри­му­ють Ук­раїну і на­дадуть мож­ливість сту­ден­там предс­та­вити Ук­раїну на зма­ган­нях без­коштов­но, зок­ре­ма за­без­пе­чать проїзд, про­живан­ня та хар­чу­ван­ня. Ад­же наші сту­дентські збірні є ліде­ром у Європі та вхо­дять у топ-10 світо­вих ко­манд!

ss2022 02 04

Збірна Ук­раїни, яка сфор­мо­вана Спор­тивною сту­дентсь­кою спілкою Ук­раїни, Коміте­том з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та фе­дераціями з видів спор­ту, і до скла­ду якої увій­шли 294 спорт­сме­ни, зма­гати­меть­ся у 15 ви­дах спор­ту: бадмінтон, бас­кетбол/бас­кетбол 3×3, вод­не по­ло, во­лей­бол, во­лей­бол пляж­ний, ганд­бол, пляж­ний ганд­бол, дзю­до, ка­рате, кікбок­синг WA­KO, теніс настіль­ний, тхек­вондо (ВТФ), фут­бол, фут­зал та ша­хи.

За ма­теріала­ми
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни