powerlifting zhim lezha dlja devushek 3У спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» відбу­лась Універсіада Львівщи­ни-2019 з па­уерліфтин­гу се­ред жіно­чих ко­манд.

До­лали ва­гу предс­тав­ниці 5-ти зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни, а кра­щих виз­на­чали за су­мою три­борс­тва: присідан­ня, жи­му ле­жачи та тя­ги ста­нової у 7-ми ва­гових ка­тегоріях:

  • 47 кгЛу­чеч­ко Віталіна (НУ «ЛП»),
  • 52 кгКу­тянсь­ка Юлія (НУ «ЛП»),
  • 57 кгДьор­ка Мар’яна (ДДПУ),
  • 63 кгБа­бак Ульяна (ДДПУ),  
  • 72 кгДим­ко На­таля (НУ «ЛП»),
  • 84 кгЯрем­чук Ва­сили­на (НУ «ЛП»),
  • 84+ кгЛіщук Ка­тери­на (ЛНАУ).

«Рідні стіни» та на­полег­ли­ва пра­ця до­помог­ли ко­манді Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» підня­тись на пер­ше місце з ре­зуль­та­том 841 оч­ко, предс­тав­ниці Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка зай­ня­ли дру­ге місце з ре­зуль­та­том 690 очок, третє місце зай­ня­ла збірна Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни наб­равши 570 очок.

З не­вели­ким відри­вом на 4 місці спорт­сме­ни Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го (553 оч­ки), ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету на 5 місці (502 оч­ки).

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»