phoca thumb l 77384885 2800384406692034 5155315473784504320 nУчас­ни­ки Універсіади Львівщи­ни з важ­кої ат­ле­тики зма­гались в но­вому спеціалізо­вано­му залі Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної м ме­дици­ни та біотех­но­логій імені С. Гжиць­ко­го та СК «Епіцентр», який відкри­ли цього ро­ку.  А за пе­ремо­гу зма­гали­ся спорт­сме­ни – предс­тав­ни­ки 5-ти зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.

За су­мою вправ «пош­товх» та «ри­вок» у ва­гових ка­тегоріях се­ред чо­ловіків та жінок пе­ремо­ги здо­були:

Жінки
45 кг – Луць­ка Ка­тери­на (НАСВ)
49 кг – Че­рева­та Оль­га (ЛДУФК),
55 кг – Пет­рук Яри­на (ЛДУФК),
59 кг – Ма­лявсь­ка Те­тяна (ЛДУФК),
64 кг – Га­лас Еле­на (ЛДУФК),
78 кг – Бо­роз­на Ельвіра (ЛДУФК),
81 кг – Лу­циши­на Іван­на (ЛНУВМ­таБТ)


Чо­ловіки
55 кг – Філінсь­кий Ан­тон (ЛНАУ),
61 кг – Ре­дер Еду­ард (ЛНУВМ­таБТ),
67 кг – Галій Во­лоди­мир (ЛДУФК),
73 кг – Мах­му­дов Олег (ЛНУВМ­таБТ),
81 кг – Горідь­ко Ана­толій (ЛДУФК),
89 кг – Клец­ко Дмит­ро (ЛДУФК),
96 кг – Ко­валь­чук Дмит­ро (ЛНАУ),
102 кг – За­кашевсь­кий Пав­ло (ЛНАУ),
109 кг – Пем­пусь Рос­тислав (ЛДУФК)

У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку пе­ремож­ця­ми зма­гань ста­ли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, наб­равши 1254 очок. Дру­ге місце посіла ко­ман­да Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го з ре­зуль­та­том 879 очок, а на третьому місці – спорт­сме­ни Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету817 очок.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»