phoca thumb l IMG 0950Дня­ми, у спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» прой­шли зма­ган­ня з гирьово­го спор­ту, в яких прий­ня­ло участь по­над 100 спорт­сменів з 7-ми зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.

Сту­ден­ти де­монс­тру­вали вправність, си­лу  та вит­ри­валість в дво­борстві у 8-ми ва­гових ка­тегоріях се­ред чо­ловіків та у вправі «ри­вок» у 6-ти ва­гових ка­тегоріях се­ред жінок.

Кращі ре­зуль­та­ти се­ред жінок по­каза­ли:

до 48 кг Луць­ка Ка­тери­на Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го
до 53 кг Ро­киць­ка Оль­га Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
до 58 кг Рих­тун Іри­на Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го
до 63 кг Ключ­ник Марія Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка
до 68 кг Вин­ник Хрис­ти­на Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
по­над 68 кг Чудійович Ок­са­на Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го
 
Се­ред чо­ловіків кра­щими за су­мою дво­борс­тва (пош­товх та ри­вок) ста­ли:

до 58 кг Вірста Та­рас Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності
до 63 кг Га­вич Ле­он Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го
до 68 кг На­мачинсь­кий Іван Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет внутрішніх справ
до 73 кг Ко­хан Ігор Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
до 78 кг Ва­щук Бог­дан Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності
до 85 кг Груш­ка Ро­ман Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
до 95 кг Дра­ган Ми­кола Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
по­над 95 кг Ла­гуш Андрій Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка

Цьогоріч у ко­манд­но­му заліку першість се­ред сту­дентсь­ких збірних виг­ля­дає так:

І місце Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (1165 очок);
ІІ місцеНаціональ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го (1100 очок);
ІІІ місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет внутрішніх справ (1043 оч­ки);
4 місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності (825 очок);
5 місцеДро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (764 оч­ки);
6 місце Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (547 очок);
7 місцеЛьвівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет імені Да­нила Га­лиць­ко­го (487 очок);

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»