phoca thumb l IMG 9925Усі ці скла­дові шахів вкла­да­ють у свою гру сту­ден­ти зак­ладів ви­щої освіти, котрі прий­ма­ли участь в «Універсіаді Львівщи­ни – 2019»!

Ша­хові дво­бої про­ходи­ли в на­уковій бібліотеці Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка. Спорт­сме­ни зма­гались за ко­ловою сис­те­мою у 2-х ви­дах прог­ра­ми: за пра­вила­ми «Бліц» та швидкі ша­хи. В зма­ган­нях прий­ня­ло участь ко­ман­ди 10-ти вишів Львівщи­ни, за­галь­ною чи­сельністю 100 чо­ловік.

У 8-ми ту­рах швид­ких шахів, як і за пра­вила­ми «Бліц» пер­ше місце ви­боро­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, дру­ге – посіли сту­ден­ти Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», третє – ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го.

За­галь­но­команд­ний підсу­мок зма­гань:

І місцеЛьвівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (720 очок);
ІІ місцеНаціональ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (660 очок);
ІІІ місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го (600 очок);
4 місцеЛьвівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет імені Да­нила Га­лиць­ко­го (540 очок);
5 місцеНаціональ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го (500 очок);
6 місцеНаціональ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни (420 очок);
7–8 місцеЛьвівсь­кий тор­го­вель­но-еко­номічний універ­си­тет (412 очок);
7–8 місцеЛьвівсь­ка національ­на ака­демія мис­тецтв (412 очок);
9 місцеУк­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (356 очок);
10 місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності (300 очок).

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»