ArmreslingСпорт­сме­ни 10-ти зак­ладів ви­щої освіти виз­на­чали кра­щих у ру­коборстві. В спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» про­ходи­ли зма­ган­ня з арм­спор­ту за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни-2019».

Відповідно до по­ложен­ня сту­ден­ти зма­гались на пра­ву та ліву ру­ку у 10-ти ва­гових ка­тегоріях для чо­ловіків, та у 2-х − для жінок.

Ре­зуль­та­ти зма­гань у ва­гових ка­тегорія се­ред жінок та чо­ловіків:
Жінки 60 L
1. По­тоць­ка Діана, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
2. Щер­ба Юлія, Львівсь­ка Політехніка
3. Теглівець Софія, НАСВ
4. Іва­сюк Дарія, НАСВ
5. Ли­мич Інна, Аг­рарний Універ­си­тет
6. Бо­ровець Ми­рос­ла­ва, Ме­дич­ний Універ­си­тет
Жінки 60 R
1. По­тоць­ка Діана, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
2. Щер­ба Юлія, Львівсь­ка Політехніка
3. Ли­мич Інна, Аг­рарний Універ­си­тет
4. Теглівець Софія, НАСВ
5. Бо­ровець Ми­рос­ла­ва, Ме­дич­ний Універ­си­тет
6. Іва­сюк Дарія, НАСВ
Жінки 60+ L
1. Кос­тик Аліна, ЛДУФК
2. Сергій­чук Те­тяна, НАСВ
3. Жу­радиць­ка Лідія, НАСВ
4. Ігна­това На­талія, Аг­рарний Універ­си­тет
5. Гус­ка Софія, Лісо­технічний Універ­си­тет
6. Бо­гус­лавсь­ка Вікторія, Аг­рарний Універ­си­тет
7. Ліщук Ка­тери­на, Аг­рарний Універ­си­тет
8. Мар­ти­нюк Вікторія, Лісо­технічний Універ­си­тет
9. Гу­ляк Оль­га, Аг­рарний Універ­си­тет
10. Вель­ган Аліна, Львівсь­ка Політехніка
11. Се­реб­рянсь­ка Анас­тасія, Львівсь­ка Політехніка
Жінки 60+ R
1. Кос­тик Аліна, ЛДУФК
2. Сергій­чук Те­тяна, НАСВ
3. Жу­радиць­ка Лідія, НАСВ
4. Ігна­това На­талія, Аг­рарний Універ­си­тет
5. Бо­гус­лавсь­ка Вікторія, Аг­рарний Універ­си­тет
6. Ліщук Ка­тери­на, Аг­рарний Універ­си­тет
7. Гу­ляк Оль­га, Аг­рарний Універ­си­тет
8. Мар­ти­нюк Вікторія, Лісо­технічний Універ­си­тет
9. Се­реб­рянсь­ка Анас­тасія, Львівсь­ка Політехніка
10. Гус­ка Софія, Лісо­технічний Універ­си­тет
11. Вель­ган Аліна, Львівсь­ка Політехніка
Чо­ловіки 55 L
1. Пав­лу­шок Бог­дан, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
2. Цю­рик Орест, Аг­рарний Універ­си­тет
3. Гук Андрій, Аг­рарний Універ­си­тет
4. Чор­но­бай Олек­сандр, НАСВ
5. Позднікін Ми­хай­ло, Львівсь­ка Політехніка
Чо­ловіки 55 R
1. Цю­рик Орест, Аг­рарний Універ­си­тет
2. Пав­лу­шок Бог­дан, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
3. Гук Андрій, Аг­рарний Універ­си­тет
4. Чор­но­бай Олек­сандр, НАСВ

Чо­ловіки 60 L
1. Сви­ридюк Юрій, Лісо­технічний Універ­си­тет
2. Вінічен­ко Пи­лип, НАСВ
3. Смілка Та­рас, Лісо­технічний Універ­си­тет
4. Уг­рин Ар­сеній, Львівсь­ка Політехніка
5. Радій­чук Іван, НАСВ
6. Ялинсь­кий Рус­лан, Аг­рарний Універ­си­тет
7. Філінсь­кий Ан­тон, Аг­рарний Універ­си­тет

Чо­ловіки 60 R
1. Сви­ридюк Юрій, Лісо­технічний Універ­си­тет
2. Вінічен­ко Пи­лип, НАСВ
3. Смілка Та­рас, Лісо­технічний Універ­си­тет
4. Радій­чук Іван, НАСВ
5. Уг­рин Ар­сеній, Львівсь­ка Політехніка
6. Прус Андрій, Ме­дич­ний Універ­си­тет
7. Філінсь­кий Ан­тон, Аг­рарний Універ­си­тет
8. Ялинсь­кий Рус­лан, Аг­рарний Універ­си­тет
Чо­ловіки 65 L
1. Зо­зуля Ти­мофій, НАСВ
2. Прунь­ко Ро­ман, НАСВ
3. Іва­нець Віталій, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
4. Сви­ридюк Ігор, Лісо­технічний Універ­си­тет
5. Бан­дурка Ар­тем, Лісо­технічний Універ­си­тет
6. Ква­чук Ана­толій, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
7. Іль­ниць­кий Олег, Ме­дич­ний Універ­си­тет

Чо­ловіки 65 R
1. Зо­зуля Ти­мофій, НАСВ
2. Прунь­ко Ро­ман, НАСВ
3. Сви­ридюк Ігор, Лісо­технічний Універ­си­тет
4. Іва­нець Віталій, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
5. Бан­дурка Ар­тем, Лісо­технічний Універ­си­тет
6. Ква­чук Ана­толій, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
7. Іль­ниць­кий Олег, Ме­дич­ний Універ­си­тет
8. Ску­ба Се­верин, Львівсь­ка Політехніка
Чо­ловіки 70 L
1. Черінь­ко Ми­кола, Львівсь­ка Політехніка
2. Ко­валь­чук На­зар, Аг­рарний Універ­си­тет
3. Горб­ко­вий Віталій, Львівсь­ка Політехніка
4. Фай­чук Іван, НАСВ
5. Скріпнічен­ко Олек­сандр, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
6. Ми­халь­чук Ро­ман, НАСВ
7. Пав­ло­вич На­зар, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
8. Бак­лай Олек­сандр, Ака­демія Мис­тецтв
9. Сан­ду­ляк Ва­силь, Аг­рарний Універ­си­тет
10. Сав­чук Ва­силь, Ака­демія Мис­тецтв


Чо­ловіки 70 R
1. Па­ращук Лю­бомир, ЛДУФК
2. Ко­валь­чук На­зар, Аг­рарний Універ­си­тет
3. Черінь­ко Ми­кола, Львівсь­ка Політехніка
4. Дон­чак Пет­ро, Аг­рарний Універ­си­тет
5. Фай­чук Іван, НАСВ
6. Скріпнічен­ко Олек­сандр, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
7. Пав­ло­вич На­зар, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
8. Горб­ко­вий Віталій, Львівсь­ка Політехніка
9. Бак­лай Олек­сандр, Ака­демія Мис­тецтв
10. Ми­халь­чук Ро­ман, НАСВ
11. Сав­чук Ва­силь, Ака­демія Мис­тецтв
12. Ар­хипчук Андрій, Ме­дич­ний Універ­си­тет
Чо­ловіки 75 L
1. Фаб­ри­ка Бог­дан, Львівсь­ка Політехніка
2. Да­ниль­чук Мак­сим, Ака­демія Мис­тецтв
3. Міщук Станіслав, Ме­дич­ний Універ­си­тет
4. Дацків Андрій, НАСВ
5. Ма­лягін Ми­кола, Львівсь­ка ме­дич­на ака­демія
6. Куць Да­вид, Аг­рарний Універ­си­тет
7. Го­луб Ана­толій, Лісо­технічний Універ­си­тет
8. Бур­ла­ка Вла­дис­лав, Львівсь­ка Політехніка
9. Куз­бит Ми­хай­ло, Лісо­технічний Універ­си­тет
10. Мо­ляв­чик Андрій, Універ­си­тет ім. І. Фран­ка
11. Крук Бог­дан, Універ­си­тет ім. І. Фран­ка
12. Пар­хо­мович Вла­дис­лав, Ме­дич­ний Універ­си­тет
13. Кап­лун Віталій, Аг­рарний Універ­си­тет
14. Глу­ховсь­кий Да­вид, НАСВ
Чо­ловіки 75 R
1. Фаб­ри­ка Бог­дан, Львівсь­ка Політехніка
2. Дацків Андрій, НАСВ
3. Міщук Станіслав, Ме­дич­ний Універ­си­тет
4. Ма­лягін Ми­кола, Львівсь­ка ме­дич­на ака­демія
5. Куць Да­вид, Аг­рарний Універ­си­тет
6. Да­ниль­чук Мак­сим, Ака­демія Мис­тецтв
7. Го­луб Ана­толій, Лісо­технічний Універ­си­тет
8. Куз­бит Ми­хай­ло, Лісо­технічний Універ­си­тет
9. Пар­хо­мович Вла­дис­лав, Ме­дич­ний Універ­си­тет
10. Кап­лун Віталій, Аг­рарний Універ­си­тет
11. Мо­ляв­чик Андрій, Універ­си­тет ім. І. Фран­ка
12. Глу­ховсь­кий Да­вид, НАСВ
13. Крук Бог­дан, Універ­си­тет ім. І. Фран­ка
14. Бур­ла­ка Вла­дис­лав, Львівсь­ка Політехніка
Чо­ловіки 80 L
1. Син­га­левич Ми­кола, Ме­дич­ний Універ­си­тет
2. Го­лубінка Мак­сим, Львівсь­ка Політехніка
3. Те­лев­ка Мак­сим, Аг­рарний Універ­си­тет
4. Зем­ля­ков Олек­сандр, НАСВ
5. Зай­цев Ар­тем, Лісо­технічний Універ­си­тет
6. Каль­мук На­зар, Універ­си­тет ім. І. Фран­ка
7. Па­зина Свя­тос­лав, Аг­рарний Універ­си­тет
8. Скрябін Ва­силь, Універ­си­тет ім. І. Фран­ка
9. Корній­чук Олексій, НАСВ
10. На­зар­ке­вич Да­нило, Львівсь­ка Політехніка
11. Мар­ти­нюк Рус­лан, Ме­дич­ний Універ­си­тет
Чо­ловіки 80 R
1. Син­га­левич Ми­кола, Ме­дич­ний Універ­си­тет
2. Те­лев­ка Мак­сим, Аг­рарний Універ­си­тет
3. Го­лубінка Мак­сим, Львівсь­ка Політехніка
4. Зем­ля­ков Олек­сандр, НАСВ
5. Ур­су­ляк Сте­фан, Аг­рарний Універ­си­тет
6. Зай­цев Ар­тем, Лісо­технічний Універ­си­тет
7. На­зар­ке­вич Да­нило, Львівсь­ка Політехніка
8. Скрябін Ва­силь, Універ­си­тет ім. І. Фран­ка
9. Корній­чук Олексій, НАСВ
10. Каль­мук На­зар, Універ­си­тет ім. І. Фран­ка
11. Мар­ти­нюк Рус­лан, Ме­дич­ний Універ­си­тет
Чо­ловіки 85 L
1. Си­ней­ко Ро­ман, Львівсь­ка Політехніка
2. Лас­то­вичак Олек­сандр, Лісо­технічний Універ­си­тет
3. Шей­ка Олек­сандр, НАСВ
4. Тюмєнєв Олек­сандр, НАСВ
5. Куліковсь­кий Рос­тислав, Ме­дич­ний Універ­си­тет
6. Цер­ковник Ігор, Ака­демія Дру­карс­тва
7. Жу­ковсь­кий Ми­кола, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
8. Лит­вин Олек­сандр, Аг­рарний Універ­си­тет
Чо­ловіки 85 R
1. Си­ней­ко Ро­ман, Львівсь­ка Політехніка
2. Лас­то­вичак Олек­сандр, Лісо­технічний Універ­си­тет
3. Шей­ка Олек­сандр, НАСВ
4. Цер­ковник Ігор, Ака­демія Дру­карс­тва
5. Тюмєнєв Олек­сандр, НАСВ
6. Жу­ковсь­кий Ми­кола, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
7. Куліковсь­кий Рос­тислав, Ме­дич­ний Універ­си­тет

Чо­ловіки 90 L
1. Ас­та­шев Ар­тем, НАСВ
2. Глу­дик Де­нис, НАСВ
3. Ва­караш Ро­ман, Львівсь­ка Політехніка
4. Сен­чук Сергій, Аг­рарний Універ­си­тет
Чо­ловіки 90 R
1. Ас­та­шев Ар­тем, НАСВ
2. Глу­дик Де­нис, НАСВ
3. Сен­чук Сергій, Аг­рарний Універ­си­тет

Чо­ловіки 100 L
1. Дя­дюк Віталій, Лісо­технічний Універ­си­тет
2. Ше­лем­ба Олег, НАСВ
3. Ку­рус Андрій, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
4. Якимів Ро­ман, Львівсь­ка Політехніка
5. Бол­туць Мак­сим, НАСВ
6. Стебніцькій Рос­тислав, Львівсь­ка Політехніка
7. Пун­дор Бог­дан, Лісо­технічний Універ­си­тет
8. Со­лонець Вла­дис­лав, Ме­дич­ний Універ­си­тет
9. Гри­нюк Віталій, Аг­рарний Універ­си­тет
10. Мак­сим Ос­тап, Ме­дич­ний Універ­си­тет

Чо­ловіки 100 R
1. Дя­дюк Віталій, Лісо­технічний Універ­си­тет
2. Ку­рус Андрій, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
3. Ше­лем­ба Олег, НАСВ
4. Стебніцькій Рос­тислав, Львівсь­ка Політехніка
5. Якимів Ро­ман, Львівсь­ка Політехніка
6. Бол­туць Мак­сим, НАСВ
7. Мак­сим Ос­тап, Ме­дич­ний Універ­си­тет
8. Гри­нюк Віталій, Аг­рарний Універ­си­тет
9. Кунь Во­лоди­мир, Аг­рарний Універ­си­тет
10. Пун­дор Бог­дан, Лісо­технічний Універ­си­тет
11. Со­лонець Вла­дис­лав, Ме­дич­ний Універ­си­тет
Чо­ловіки 100+ L
1. Ште­фуца Ми­хай­ло, Львівсь­ка Політехніка
2. Да­нило Андрій, Львівсь­ка Політехніка
3. Бед­нарсь­кий Євген, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
4. Тал­ма­зан Дмит­ро, НАСВ
5. Пет­риків Ва­силь, Ме­дич­ний Універ­си­тет
6. Моісеєнко Станіслав, НАСВ
7. Лег­кий Іван, Аг­рарний Універ­си­тет
Чо­ловіки 100+ R
1. Ште­фуца Ми­хай­ло, Львівсь­ка Політехніка
2. Да­нило Андрій, Львівсь­ка Політехніка
3. Моісеєнко Станіслав, НАСВ
4. Тал­ма­зан Дмит­ро, НАСВ
5. Лег­кий Іван, Аг­рарний Універ­си­тет
6. Бед­нарсь­кий Євген, Тор­го­во-еко­номічний універ­си­тет
7. Пет­риків Ва­силь, Ме­дич­ний Універ­си­тет

За підсум­ка­ми двох днів зма­гань пе­ремож­ця­ми ста­ли ко­ман­ди од­ра­зу двох нав­чаль­них зак­ладів: Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го наб­равши по 789 очок. Третє місце посіла збірна Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, з ре­зуль­та­том 695 очок.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»