phoca thumb l DSCN8489aДоріжка­ми Стрий­сько­го пар­ку до­лали дис­танції сту­ден­ти зак­ладів ви­щої освіти, котрі прий­ня­ли участь у зма­ган­нях з лег­ко­ат­ле­тич­но­го кро­су «Універсіади Львівщи­ни − 2019».

В осінньому кросі взя­ли участь 254 сту­ден­ти з 11 вишів. За прог­ра­мою зма­гань во­ни до­дали дис­танції 500 м та 1 км се­ред жінок, 1 км та 3 км се­ред чо­ловіків.

За підсум­ка­ми зма­гань у осо­бис­то­му заліку в забігу на 500 м се­ред жінок ліде­ром ста­ла сту­дент­ка Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка»  Рай­та Ок­са­на (1.30.2), у трій­ку лідерів та­кож пот­ра­пили спорт­смен­ки Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го Хар­ченко Ро­мана (1.30.8) та Ко­валь Лілія (1.32.0).

Відстань у 1 км Рай­та Ок­са­на (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка») по­дола­ла з ча­сом 3.02.1, за якою фінішу­вали сту­ден­ти Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка Гедз Юлія (3.11.7) та Гу­пало Оль­га (3.16.0).

Чо­ловіки бо­ролись за долі се­кунд та на дис­танції в 1 км пе­ремож­ця­ми та при­зера­ми ста­ли сту­дент Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го − Бундз На­зар (2.34.6), Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» − Шев­ченко Сергій (2.35.8) та Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка − Га­лан Юрій (2.36.4).

Дис­танція 3 км да­лась чо­ловікам не прос­то, ад­же су­пер­ни­ки «нас­ту­пали на п’ята». Пер­шим її по­долав Шев­ченко Сергій сту­дент Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (9.13.5), а Же­лем Ігор ви­хова­нець Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка з ре­зуль­та­том 9.21.1 обій­шов у фіналі Чап­лю На­зарія, спорт­сме­на Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, час кот­ро­го 9.21.3.

У підсум­ку на п’єдес­тал підня­лись ко­ман­ди зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни:

І місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го
ІІ місце Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
ІІІ місцеДро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»