TenisЗа­вер­ши­лись зма­ган­ня з тенісу се­ред сту­дентів зак­ладів ви­щої освіти за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2019».

Предс­тав­ни­ки сту­дентсь­кої мо­лоді бо­ролись в осо­бис­тих та ко­манд­них зма­ган­нях ок­ре­мо се­ред чо­ловіків, жінок та зміша­них пар на тенісних кор­тах Пар­ку куль­ту­ри імені Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го.

Цього ро­ку прий­ня­ли участь ко­ман­ди 6-ти зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни, а са­ме Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го, Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету та Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.

Зве­дена таб­ли­ця ре­зуль­татів:

Tenis tab

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»