Regbi 7Предс­тав­ни­ки зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни впер­ше зма­гались у регбі-7 се­ред чо­ловічих ко­манд за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни – 2019»!

У зма­ган­нях взя­ли участь ко­ман­ди Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го, які прий­ма­ють участь в об­ласних та Все­ук­раїнсь­ких зма­ган­нях з да­ного ви­ду, а та­кож збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» та но­вос­формо­вана ко­ман­да Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету.

Зма­ган­ня про­води­лись на стадіоні Юність, в мальов­ни­чому Пар­ку Куль­ту­ри імені Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го.

У підсум­ку ігор ко­ман­ди підня­лись на п’єдес­тал у нас­тупно­му по­ряд­ку: чемпіона­ми зма­гань ста­ли кур­санти Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го принісши нав­чаль­но­му зак­ла­ду 864 оч­ка, з не­вели­ким відри­вом дру­ге місце посіли спорт­сме­ни Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го з ре­зуль­та­том в 792 оч­ки, тре­тю по­зицію зай­ня­ли сту­ден­ти Національ­но­го   універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» наб­равши 720 очок. По­за п’єдес­та­лом опи­нилась ко­ман­да Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету з ре­зуль­та­том 648 очок.

Ко­ман­ди от­ри­мали досвід у нап­ру­женій грі про­ти су­пер­ників, то ж сподіваємось на по­даль­ший роз­ви­ток в рам­ках Універсіади Львівщи­ни!

Довідко­во:  в Універсіаді Ук­раїни 2018–2019 років, на зма­ган­нях з регбі-7 се­ред чо­ловічих ко­манд, збірна Львівщи­ни посіла 4 місце се­ред 9-ти об­ластей Ук­раїни.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»