phoca thumb l Sport turyzmУп­ро­довж двох днів, 27-го та 28-го ве­рес­ня, в м. Ско­ле, на га­лявині Павлів Потік відбу­вали­ся зма­ган­ня зі спор­тивно­го ту­риз­му за прог­ра­мою Універсіади Львівщи­ни 2019, які при­пали на свят­ку­ван­ня Міжна­род­но­го дня ту­риз­му.

У за­ході, взя­ли участь спорт­сме­ни з 5-ти зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни. Прог­ра­ма зма­гань скла­дала­ся з кіль­кох кон­курсів, а са­ме: кон­курсу біву­аку, при­готу­ван­ня бор­щу, в’язан­ня вузлів та кон­курсу пісні. Най­важ­ливішим ета­пом бу­ла спор­тивно-зма­галь­на тра­са від га­ляви­ни Павлів Потік до озе­ра Жу­рав­ли­не (Мерт­ве) з еле­мен­та­ми спор­тивно­го орієнту­ван­ня на де­сяти ета­пах.

У за­галь­но­му підсум­ку ко­ман­ди Львівсь­ко­го дер­жа­ного універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го та Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету розділи­ли 1 місце, з ре­зуль­та­том 765 очок; 2 місце посіли сту­ден­ти Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка наб­равши 757 очок. З різни­цею у 16 очок опус­ти­лись на 3 місце спорт­сме­ни Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (741 оч­ко). На 4 місці – збірна Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету (294 оч­ко).

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни