phoca thumb l 61816860 406181573327396 7718336438873358336 nЦього ро­ку, до вже постій­них ко­манд-участ­ників зак­ладів ви­щої освіти: Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. І. Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри ім. І. Бо­берсь­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. Гжиць­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Д. Га­лиць­ко­го та Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету, доєдна­лись спорт­сме­ни Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го.

На дис­танціях, кращі ре­зуль­та­ти про­демонс­тру­вали:

  Се­ред чо­ловіків: Се­ред жінок:
К-1 1000 м Бра­таш Андрій (ЛНАУ) Шос­так Оль­га (ЛДУФК)
С-1 1000 м Кост­ра Станіслав (ЛДУФК)  
К-2 1000 м Брезіць­кий Віталій та Смілка Ва­силь (ЛДУФК) Сте­панен­ко­ва Те­тяна та Шос­так Оль­га (ЛДУФК)
С-2 1000 м Ко­рець Андрій та Ль­вов Станіслав (ЛДУФК)  
К-1 500 м Чед­рик Ва­силь (ЛНАУ) Си­дорен­ко Юлія (ЛДУФК)
С-1 500 м Кост­ра Станіслав (ЛДУФК)  
К-2 500 м Брезіць­кий Віталій та Смілка Ва­силь (ЛДУФК) Вой­тик Яри­на та Збир­ко Марія (ЛДУФК)
С-2 500 м Ко­рець Андрій та Ль­вов Станіслав (ЛДУФК)  
К-4 500 м Зай­цев Во­лоди­мир, Маїк Маркіян, Муд­рик Віталій та Ро­галя Бог­дан (ЛНАУ)  
К-1 200 м Зуб Юрій (НУ «ЛП») Си­дорен­ко Юлія (ЛДУФК)
С-1 200 м На­гор­ний Сергій (НУ «ЛП»)  
К-2 200 м Глуш­ко Андрій та Чич­кан Олексій (ЛДУФК) Вой­тик Яри­на та Збир­ко Марія (ЛДУФК)
С-2 200 м Ви­нар На­зар та Ду­ми Юрій (НУ «ЛП»)  

У за­галь­но­команд­но­му заліку третій рік поспіль Пер­ше місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри з ре­зуль­та­том 849 очок. На дру­ге місце підня­лись спорт­сме­ни Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» з ре­зуль­та­том 808 очок. Третє місце зай­ня­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка з ре­зуль­та­том 614 очок.
Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»