DSC 8513У луч­но­му комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го відбу­лись зма­ган­ня зі стріль­би з лу­ка «Універсіади Львівщи­ни – 2019».

Участь прий­ня­ли сту­ден­ти 6-ти зак­ладів ви­щої освіти: Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені І. Бо­берсь­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го та Львівсь­кої національ­ної ака­демії мис­тецтв, Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Спорт­сме­ни зма­гались в осо­бистій та ко­мандній пер­шості се­ред чо­ловіків та жінок.

У за­галь­но­команд­но­му заліку:

  • се­ред чо­ловіків:

І місце Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (1199 очок);
ІІ місце  Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (795 очок);
ІІІ місце  Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (653 оч­ки).

  • се­ред жінок:

І місце  Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри (1144 очок);
ІІ місце  Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (1073 очок);
ІІІ місце  Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (320 очок).

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

 Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»