phoca thumb l DSC 7615За першість у 8-ми ви­дах прог­ра­ми зма­гались сту­ден­ти чо­тирьох зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.

Цьогорічни­ми фа­вори­тами зма­гань ста­ли спорт­сме­ни Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», під керівницт­вом Оле­ни Че­реповсь­кої, котрі  посіли перші місця в усіх ви­дах прог­ра­ми.

У підсум­ку пер­ше місце посіла ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (504 оч­ки). Дру­ге місце зай­ня­ла сту­дентсь­ка збірна Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва (450 очок), третє – ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. З. Гжиць­ко­го (351 оч­ко).

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»