phoca thumb l 57311667 2280499798866383 7599692532871593984 nЗа­вер­ши­лись зма­ган­ня Універсіади Львівщи­ни з бас­кетбо­лу се­ред чо­ловічих ко­манд зак­ладів ви­щої освіти.

Цього ро­ку в зма­ган­нях прий­ня­ли участь 10 сту­дентсь­ких збірних, які зма­гались у двох гру­пах.

Таб­ли­ця ігор 1-ї гру­пи:

basketbol man 1

Таб­ли­ця ігор 2-ї гру­пи:

basketbol man 2

У підсум­ку вкот­ре ліди­ру­ють ви­хованці Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», дру­ге місце посіли сту­ден­ти Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, а третє – ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го.

Вітаємо спорт­сменів і їх вик­ла­дачів-тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»