Футзал - 2019У Ль­вові за­вер­ши­лись зма­ган­ня «фіна­лу чо­тирьох» чемпіона­ту Ук­раїни з фут­за­лу се­ред сту­дентів зак­ладів ви­щої освіти се­зону 2018/2019. У підсум­ку пе­ремо­гу та пра­во предс­тав­ля­ти на­шу країну на Сту­дентсь­ко­му чемпіонаті Євро­пи – 2019 у Пор­ту­галії (м. Бра­га) ви­боро­ла ко­ман­да сту­дентів Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», яка у фіналі з серією після­мат­че­вих пе­нальті обігра­ла візаві з Харківсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені В. Н. Ка­разіна з ра­хун­ком 7:6 (ос­новний час 4:4).

Мат­че­ва зустріч за пер­ше місце на­гаду­вало ней­мовірну дра­му. Харків’яни роз­по­чали вирішаль­ний матч турніру зі швид­ко­го го­лу, який за­бив Вла­дис­лав Ва­сильєв. У другій по­ловині стар­то­вої двад­ця­тих­ви­лин­ки політехнік Віталій Ра­девич відно­вив ста­тус-кво.

 Після пе­рер­ви сло­божанці відповіли тією са­мою мо­нетою. Мен­ше трид­ця­ти се­кунд зна­доби­лося Абак­ши­ну, щоб відзна­чити­ся у во­ротах опо­нентів та зно­ву по­дару­вати лідерс­тво своїй ко­манді. Од­нак ко­лек­тив Во­лоди­мира Осінчу­ка не зби­рав­ся зда­вати­ся пе­ред влас­ни­ми три­буна­ми, і до 32-ї хви­лини вже са­ме га­лича­ни бу­ли по­пере­ду зав­дя­ки влуч­ним уда­рам Оле­га Па­насю­ка та Андрія Ре­мен­ця.

Зі сво­го бо­ку, харків’яни так са­мо не хотіли про­щати­ся з ти­тулом чин­но­го чемпіона Ук­раїни се­ред ЗВО. На го­дин­ни­ку за­лиша­лося трош­ки біль­ше чо­тирьох хви­лин до фіналь­но­го свист­ка, ко­ли ра­хунок зно­ву став рівним. Ан­тон Мас­ленніков чу­дово про­тяг­нув м’яч і точ­ним уда­ром у кут не за­лишив шансів Мо­рикишці.

Втім, і на цьому обидві ко­ман­ди не зу­пини­лися. Той-та­ки Ре­менець за 2 хви­лини до за­вер­шення знач­но наб­ли­зив львів’ян до зо­лота, але збірна ХНУ не зби­рала­ся скла­дати зброю. Після тайм-ауту від Віталія Чер­ни­шова «ка­разінці» вий­шли з п’ятим польовим, що при­нес­ло свої пло­ди. За 41 се­кун­ду до за­вер­шення зустрічі Ілля Те­рентьєв пе­ревів це про­тис­то­ян­ня у серію пе­нальті, в якій зно­ву біль­ше по­щас­ти­ло львів’янам. Спро­ба Вла­дис­ла­ва Ва­сильєва з 6-мет­ро­вої поз­начки ви­яви­лася нев­да­лою, на­томість ко­ман­да Львівсь­кої політехніки ви­кона­ла всі уда­ри влуч­но та за­во­юва­ла го­лов­ний тро­фей.

За ре­зуль­та­тами зма­гань та­кож бу­ло виз­на­чено най­кра­щих гравців турніру. Так, кра­щим во­рота­рем став Ярос­лав Мо­рикиш­ка (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»), кра­щим фор­вардом − Ілля Те­рентьєв (Харківсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. В. Ка­разіна), а кра­щим грав­цемРус­лан Са­вен­ко (Національ­ний універ­си­тет хар­чо­вих тех­но­логій).

Привіта­ти та на­горо­дити пе­реможців та при­зерів Чемпіона­ту Ук­раїни з фут­за­лу се­ред ко­манд зак­ладів ви­щої освіти завіта­ли пре­зидент Все­ук­раїнсь­кої фут­боль­ної асоціації сту­дентів Іван Круль­ко­та його пер­ший зас­тупник Ва­дим Місю­ра, на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович, пре­зидент Асоціації фут­за­лу Ук­раїни Сергій Вла­дико, пер­ший віце-пре­зидент Фе­дерації фут­бо­лу Львівсь­кої об­ласті Ярос­лав Грисьо, про­рек­тор Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» Во­лоди­мир Крайовсь­кий.

Фіна­лу чо­тирьох пе­реду­вав зма­галь­ний се­зон, що три­вав про­тягом прак­тично усього 2018/2019 нав­чаль­но­го ро­ку. За вихід до фіна­лу зма­гались ко­ман­ди 16 зак­ладів ви­щої освіти біль­шості регіонів Ук­раїни.

Заз­на­чимо, що зма­ган­ня ор­ганізу­вали та про­вели Все­ук­раїнсь­ка фут­боль­на асоціація сту­дентів, Комітет з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та його Львівсь­ке об­ласне відділен­ня в ме­жах ка­лен­дарно­го пла­ну фізкуль­тур­но-оз­до­ров­чих та спор­тивних за­ходів Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни на 2019 рік, зат­верд­же­ного на­казом Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни від 22.12.2018 № 1445.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»