phoca thumb l IMG 50e9b60f52cef0b70ca1f9ba8e4ae95e VУ квітні роз­по­чав­ся пер­ший етап Універсіади Львівщи­ни  з віль­ної та жіно­чої бо­роть­би. Спорт­сме­ни зма­гали­ся між со­бою за олімпій­ською сис­те­мою у 10-ти жіно­чих та 10-ти чо­ловічих ва­гових ка­тегоріях.

На борцівсь­ких ки­лимах зустріча­лись предс­тав­ни­ки 8-ми зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.

За ре­зуль­та­тами осо­бис­тих зма­гань з віль­ної бо­роть­би се­ред чо­ловіків пер­ше місце  ви­боро­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го (327 очок)дру­геЛьвівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го (325 очок), а третє – збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (309 очок).

За ре­зуль­та­тами осо­бис­тих зма­гань з жіно­чої бо­роть­би пер­ше місце  ви­боро­ла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го (360 очок)дру­геЛьвівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го (307 очок), а третє – збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (305 очок).

Осінню тра­дицій­но відбу­дуть­ся зма­ган­ня «стінка на стінку».

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»