greko rymskaya borba
Бо­ролись спорт­сме­ни у 10-ти ва­гових ка­тегоріях, кращі ре­зуль­та­ти по­каза­ли:
  • 55 кг – Ро­ман Ми­хай­ло (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 60 кг – Шев­чук Ар­тем (Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го)
  • 63 кг – Бой­ко Пет­ро (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 67 кг – Скумін Олек­сандр (Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го)
  • 72 кг – Про­коп­чук Ан­тон (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 77 кг – Яру­шевсь­кий Ігор (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 82 кг – Ми­халь­ський Олек­сандр (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 87 кг – Ярош На­зар (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го)
  • 97 кг – Білас Пав­ло (Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І. Бо­берсь­ко­го)
  • 130 кг – Ки­цюк Олек­сандр (Національ­ний універ­си­тет “Львівсь­ка політехніка”)

У підсум­ку двох днів зма­гань I місце посіла збірна Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го з ре­зуль­та­том 333 оч­ки, на дру­гому місці сту­ден­ти Національ­но­го універ­си­тету “Львівсь­ка політехніка” з ре­зуль­та­том 324 оч­ки, а третє місце зай­ня­ли спорт­сме­ни Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го з ре­зуль­та­том 316 очок.

За пе­ремо­гу бо­ролись спорт­сме­ни ко­манд Національ­ної ака­демії су­хочут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го (270 оч.), Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка (27 оч.), Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету (165 оч.), Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету (139 оч.)

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»