phoca thumb l 55882389 313490856000796 1276764584484536320 nЦьогорічні зма­ган­ня Універсіади Львівщи­ни з дзю­до за­вер­ши­лись пе­ремо­гою збірної ко­ман­ди Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, яка змог­ла обій­ти фа­воритів ми­нулих зма­гань Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го.

Шість зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни предс­тав­ля­ли 125 сту­дентів у 8-ми ва­гових ка­тегоріях як се­ред чо­ловіків так і се­ред жінок.

У підсум­ку зма­гань за­галь­но­команд­на першість виг­ля­дає нас­тупним чи­ном:

Зак­лад ви­щої освіти Підсу­мок
се­ред чо­ловіків
Підсу­мок
се­ред жінок
За­галь­ний
ре­зуль­тат
Місце
Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. Іва­на Фран­ка 405 408 813 І
Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри 402 396 798 ІІ
Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» 363 366 729 ІІІ
Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ
ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го
315 288 603 ІV
Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет
ім. Да­нила Га­лиць­ко­го
285 316 601 V
Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва 144 177 321 VI

Го­лов­ним суд­дею зма­гань був зас­лу­жений тре­нер Ук­раїни – Андрій На­доп­та.

За ре­зуль­та­тами зма­гань бу­де сфор­мо­вано збірну ко­ман­ду, яка предс­тав­ля­тиме Львівщи­ну на Універсіаді Ук­раїни з дзю­до, яка роз­по­чинаєть­ся 23 квітня у місті Харків. По­бажаємо спорт­сме­нам та тре­нерам успішних вис­тупів!

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»