phoca thumb l IMG 2dБок­се­ри зак­ладів ви­щої освіти зма­гались за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни – 2019» в спеціалізо­вано­му залі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

Предс­тав­ни­ки 6-ти нав­чаль­них зак­ладів, зок­ре­ма збірні ко­ман­ди Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го, Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С.Ґжиць­ко­го, та ко­ман­ди гос­по­дарів – Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

Бої про­ходи­ли про­тягом 3-х  днів у 10-ти ва­гових ка­тегоріях.

У підсум­ку на пер­ше місце підня­лись збірні ко­ман­ди Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри та Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» – наб­равши рівну кількість очок, третє місце посіли спорт­сме­ни Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Т А Б Л И Ц Я
ре­зуль­татів зма­гань «Універсіада Львівщи­ни − 2019» з бок­су
2–4 квітня 2019 ро­ку

Ко­ман­да Кількість
учас­ників
49 52 56 60 64 69 75 81 91 91+ Місце Кількість очок
ЛДУФК 11 І − 72 І − 72 - ІІІ − 60 ІІІ − 60 І − 72 І − 72
І − 72
ІІ − 66 І − 72 І − 72 І 762
НУ «ЛП» 11 І − 72
ІІ − 66
І − 72 І − 72 - І − 72 ІІ − 66 ІІ − 66 І − 72
І − 72
ІІ − 66 ІІ − 66 І 762
НАСВ 10 - - І − 72 І − 72 ІІ − 66
ІV − 54
ІІІ − 60 V − 50 III − 60
ІV − 54
I − 72 III − 60 III 680
ЛНУВМ та БТ 11 ІІІ − 60 ІІ − 66 ІІІ − 60 IV − 54 V − 50 V − 50 - VII – 42
VI − 46
V − 50 ІV – 54
V − 50
IV 604
НЛТУ 8 - - - II − 66 VI − 46
VII − 42
ІV − 54 ІV − 54 V − 50 ІV − 54 - V 416
ЛНМУ 7 - - II − 66 - VI­II − 38
VI­II − 38
- III − 60
VI − 46
VI­II − 38 III − 60 - VI 392

Го­лов­ний суд­дя зма­ганьІван Ге­раси­мович Ко­зак.

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог!

Львівсь­ке об­лас­не відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хо­ван­ня та спор­ту МОН Ук­раїни