phoca thumb l IMG 0917Спорт­сме­ни шес­ти вишів до­лали дис­танції в ба­сейні спор­тивно­го комп­лек­су Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.

На відкритті зма­гань з віталь­ни­ми сло­вами до спорт­сменів звер­нувся пре­зидент Львівсь­ко­го об-лас­но­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий, го­лова фе­дерації пла­ван­ня Львівщи­ни Андріян Гут­ник, завіду­юча ка­фед­рою фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка Ро­мана Сірен­ко та го­лов­ний суд­дя зма­гань Віктор Не­рода.

Оз­найоми­тись з ре­зуль­та­тами спорт­сменів мож­на тут.

Плавці вик­ла­дались на пов­ну, пок­ра­щу­ючи свій ре­зуль­тат, ад­же по­пере­ду – фінальні зма­ган­ня Універсіади Ук­раїни. За підсум­ка­ми об­ласних зма­гань бу­де сфор­мо­вано збірну ко­ман­ду Львівщи­ни на зма­ган­ня, що про­ходи­тимуть з 7 по 10 трав­ня у м. Кам`янсь­ке.

Ре­зуль­та­ти ко­манд­ної пер­шості виг­ля­да­ють так:

1 місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І. Бо­берсь­ко­го (1245 очок);
2 місцеНаціональ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (1224 оч­ки);
3 місцеЛьвівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка  (1167 очок);
4 місцеЛьвівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (911 очок);
5 місцеНаціональ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го (793 оч­ки);
6 місцеУк­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (590 очок).

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»