phoca thumb l IMG 5632Сту­ден­ти 7-ми зак­ладів ви­щої освіти роз­по­чали цьогорічну Універсіаду зма­ган­ня­ми з бадмінто­ну. За підсум­ка­ми зма­гань виз­на­чились од­ра­зу два пе­реможці. Ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка та Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го наб­ра­ли рівну кількість балів.  

Таб­ли­ця ко­манд­них місць

Наз­ва ВНЗ Су­ма балів Місце
1. ЛНУ 612 I
2. ЛДУФК 612 I
3. НУ «ЛП» 540 IIІ
4. ЛНМУ 450 IV
5. НАСВ 373 V
6. ЛНАУ 345
7. ЛННІ ДВНЗ «УБС» 108 VII

осо­бисті чол. осо­бисті жін.
І Ча­калов Олек­сандр ЛДУФК I Ко­чеко­ва Єліза­вета ЛНУ
ІІ Шве­дов Ілля НУ «ЛП» ІІ Артьомо­ва Аліна ЛДУФК
IIІ Ал­ту­нян Ро­ман ЛДУФК IIІ Темніко­ва Вікторія ЛНУ
парні чол. парні жін.
І Ча­калов О. – Ал­ту­нян Р. ЛДУФК І Ко­чеко­ва Л. – Темніко­ва В. ЛНУ
ІІ Па­люх Н. – Шве­дов І. НУ «ЛП» ІІ Ріпак Г. – Артьомо­ва А. ЛДУФК
IIІ Васільєв В. – Ю. Лю­вей. ЛНУ IIІ Ро­мановсь­ка Ю. – Пе­руг Л. ЛНМУ
змішані па­ри
І Ча­калов О. – Артьомо­ва А. ЛДУФК
ІІ Васільєв В.  – Ко­чеко­ва Л. ЛНУ
IIІ Шве­дов І.  – Чар­но­та С. НУ «ЛП»
ко­мандні чол. ко­мандні жін.
І ЛДУФК І ЛДУФК
ІІ НУ «ЛП»ЛНУ ІІ ЛНУ
ІІІ ЛНУ ІІІ ЛНМУ

 Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»