Ка­лен­дар ігор
з фут­за­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2019»

(жінки)

Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2019» з фут­за­лу
1. ЛНУ − Львівсь­кий національ­ний Універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка
2. НАСВ – Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го
3. ЛТЕУ – Львівсь­кий торгівель­но-еко­номічний універ­си­тет
4. ЛНАУ − Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
5. ДДПУ − Дер­жавний Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універс­ти­тет ім. І. Фран­ка
6. ЛНУВМ та БТ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го
7. НУ «ЛП» − Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
8. ЛНМУ – Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го
9.
ЛДУФКЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри

№ гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Час про­веден­ня
1 тур
1. НУ «ЛП» − ЛТЕУ 14.11.2019 16:00
2. ЛНУВМ та БТ − НАСВ 13.11.2019 16:30
3. ЛНУ − ЛНАУ 11.11.2019 17:30
2 тур
4. ЛДУФК − НУ «ЛП» 20.11.2019 15:00
5. ЛНМУ − ЛНУВМ та БТ 20.11.2019 16:30
6. ЛНУ − ДДПУ 20.11.2019 17:00
3 тур
7. ЛДУФК − ЛТЕУ 27.11.2019 15:00
8. НАСВ − ЛНМУ 25.11.2019 17:00
9. ДДПУ − ЛНАУ уточ­нюєть­ся
Фіналь­на час­ти­на
І тур 02.12 −06.12
ІІ тур 09.12 −13.12 16:00
ІІІ тур 16.12 −20.12

Примітка: да­та, та місце про­веден­ня мо­жуть зміню­ватись