Ка­лен­дар ігор
з фут­за­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2019»

II гру­па (чо­ловіки) 

Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2019» з фут­за­лу
1. НЛТУУ − Національ­ний львівсь­кий лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни
2. УАД – Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва
3. ЛДУБЖД – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності
4. ЛНМУ – Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го

№ гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня
1 тур
1. ЛДУБЖД − УАД 06.11.2019, 17:30
2. ЛНМУ − НЛТУУ 06.11.2019, 16:00
2 тур
3. НЛТУУ − ЛДУБЖД 13.11.2019, 14:00
4. УАД − ЛНМУ 13.11.2019, 17:30
  3 тур 
5. ЛНМУ − ЛДУБЖД 20.11.2019, 16:00
6. УАД − НЛТУУ 19.11.2019, 17:30

На­гадуємо, що в ка­лен­дарі зма­гань, мож­ливі зміни.