Ка­лен­дар ігор
з фут­за­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2019»

I гру­па (чо­ловіки)

Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2019» з фут­за­лу
1. НУ «ЛП» − Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
2. ЛНУ − Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка
3. ЛНАУ − Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
4. ДДПУ − Дер­жавний Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універс­ти­тет ім. І. Фран­ка
5. ЛДУФК – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
6. ЛТЕУ – Львівсь­кий торгівель­но-еко­номічний універ­си­тет
7. ЛНУВМ та БТ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го
8. НАСВ – Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го

№ гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Час про­веден­ня
1 тур
1. ЛДУФК − ЛТЕУ 11.11.2019 15:00
2. ЛНУВМ та БТ - НУ «ЛП» 13.11.2019 16:00
3. НАСВ − ЛНАУ 11.11.2019 17:00
4.
ЛНУ - ДДПУ 11.11.2019 19:00
2 тур
5. ЛТЕУ − ЛНУ 18.11.2019 15:00
6. ДДПУ − НАСВ уточ­нюєть­ся
7. ЛНАУ − ЛНУВМ та БТ 20.11.2019 17:00
8.
ЛДУФК − НУ «ЛП» 18.11.2019 15:00
3 тур
9. НУ «ЛП» − ЛТЕУ 26.11.2019 16:00
10. ЛДУФК − ЛНАУ 25.11.2019 15:00
11. ЛНУВМ та БТ − ДДПУ 27.11.2019 16:00
12.
НАСВ -ЛНУ 25.11.2019 17:00
4 тур
13. ЛТЕУ − НАСВ 02.12.2019 15:00
14. ЛНУВМ та БТ − ЛНУ 04.12.2019 16:00
15. ДДПУ − ЛДУФК уточ­нюєть­ся
16. ЛНАУ − НУ «ЛП» 03.12.2019 16:00
5 тур
17. ЛНАУ − ЛТЕУ 09.12.2019 15:00
18. НУ «ЛП» − ДДПУ 10.12.2019 16:00
19. ЛНУ − ЛДУФК 09.12.2019 19:00
20. НАСВ − ЛНУВМ та БТ 09.12.2019 17:00
6 тур
21. ЛТЕУ − ЛНУВМ та БТ 16.12.2019 15:00
22. ЛДУФК − НАСВ 16.12.2019 17:00
23. ЛНУ − НУ «ЛП» 16.12.2019 19:00
24. ДДПУ − ЛНАУ уточ­нюєть­ся
7 тур
25. ДДПУ - ЛТЕУ уточ­нюєть­ся
26. ЛНУ − ЛНАУ 23.12.2019 19:00
27. НУ «ЛП» − НАСВ 24.12.2019 16:00
28. ЛНУВМ та БТ − ЛДУФК 25.12.2019 16:00

На­гадуємо, що в ка­лен­дарі зма­гань, мож­ливі зміни.