Ка­лен­дар ігор
з фут­бо­лу 
се­ред  ВНЗ  III–IV р.а.
«Універсіада Львівщи­ни − 2019»

ІI гру­па
Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2019» з фут­бо­лу
1. УАД – Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва
2. ЛНУ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка
3. НАСВ – Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го
4. ЛНУВМ та БТ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го
5. НЛТУ – Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
1 тур
1. ЛНУВМ та БТ – ЛНУ ім.І.Фран­ка
23.09.2019, 16:00 Стадіон ЛНУ
2. НАСВ – НЛТУ Стадіон НАСВ
УАД – вихідний
  2 тур 
3. НЛТУ – УАД 30.09.2019, 15:00
Стадіон НЛТУ
4. ЛНУ ім.І.Фран­ка – НАСВ Стадіон ЛНУ
ЛНУВМ та БТ – вихідний
  3 тур 
5. ЛНУВМ та БТ – УАД
07.10.2019, 15:00 Стадіон м. Ль­во­ва
6. ЛНУ ім.І.Фран­ка – НЛТУ
Стадіон ЛНУ
НАСВ – вихідний
  4 тур 
7. УАД − ЛНУ ім.І.Фран­ка 15.10.2019, 15:00
Стадіон м. Ль­во­ва
8. НАСВ − ЛНУВМ та БТ
Стадіон НАСВ
НЛТУ − вихідний
  5 тур 
9. УАД − НАСВ
22.10.2019, 15:00 Стадіон м. Ль­во­ва
10. НЛТУ − ЛНУВМ та БТ Стадіон НЛТУ
ЛНУ ім.І.Фран­ка − вихідний

Примітка: да­та, та місце про­веден­ня мо­жуть зміню­ватись