Ка­лен­дар ігор
з фут­бо­лу 
се­ред  ВНЗ  III–IV р.а.
«Універсіада Львівщи­ни − 2019»

I гру­па
Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2019» з фут­бо­лу
1. ЛДУФК – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
2. ЛНАУ − Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
3. ДДПУ − Дер­жавний Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універс­ти­тет ім. І. Фран­ка
4. ЛТЕУ – Львівсь­кий тор­го­вель­но-еко­номічний універ­си­тет
5. НУ «ЛП» − Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
6. ЛНМУ- Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
1 тур
1. ЛДУФК − ЛНМУ 23.09.2019, 16:00 Стадіон «СКІФ»
2. ЛНАУ − ЛТЕУ
Стадіон ЛНАУ, м. Дуб­ля­ни
3. ДДПУ − НУ «ЛП»
Стадіон ДДПУ, м. Дро­гобич
  2 тур 
4. ЛДУФК − НУ «ЛП» 30.09.2019, 15:00 Стадіон «СКІФ»
5. ЛНАУ − ДДПУ
Стадіон ЛНАУ, м. Дуб­ля­ни
6. ЛНМУ − ЛТЕУ Стадіон «Шко­ляр»
  3 тур 
7. ЛТЕУ − ЛДУФК 07.10.2019, 15:00 Стадіон «СКІФ»
8. НУ «ЛП» − ЛНАУ Стадіон «Тру­дові ре­зер­ви»
9. ДДПУ − ЛНМУ
Стадіон ДДПУ, м. Дро­гобич
  4 тур 
10. ЛДУФК − ДДПУ 15.10.2019, 15:00 Стадіон «СКІФ»
11. ЛНАУ − ЛНМУ
Стадіон ЛНАУ, м. Дуб­ля­ни
12. НУ «ЛП» − ЛТЕУ Стадіон «Тру­дові ре­зер­ви»
  5 тур 
13. ЛНАУ − ЛДУФК
22.10.2019, 15:00 Стадіон ЛНАУ, м. Дуб­ля­ни
14. ЛТЕУ − ДДПУ Стадіон м. Ль­во­ва
15. НУ «ЛП» − ЛНМУ
Стадіон «Тру­дові ре­зер­ви»

Примітка: да­та, та місце про­веден­ня мо­жуть зміню­ватись