РОЗК­ЛАД
зма­гань з лег­кої ат­ле­тики
«Універсіада Львівщи­ни – 2019»

25 − 26 ве­рес­ня 2019 ро­ку
стадіон  «Ди­намо», вул. Яне­ва, 10

1 день – 25 ве­рес­ня 2019 рік (се­реда)

Legka atletic Day 1

2 день − 26 ве­рес­ня 2019 рік (чет­вер)

Legka atletic Day 2

За­яв­ки від ко­манд потрібно надісла­ти до 23 ве­рес­ня 2019 ро­ку в елект­рон­но­му виг­ляді, за ад­ре­сою: ol­ha_sli­sen­ko@ukr.net

Оригіна­ли за­явок не­обхідно по­дати 24 ве­рес­ня го­лов­но­му сек­ре­тарю під час на­ради предс­тав­ників ко­манд, яка відбу­деть­ся 24.09.2019 ро­ку о 15:00 у ме­тодич­но­му кабінеті ка­фед­ри лег­кої ат­ле­тики (вул. Че­рем­ши­ни, 17).

Стар­тові про­токо­ли бу­дуть сфор­мо­вані згідно за­явоч­них ре­зуль­татів та вивішені на дошці для стар­то­вих про­токолів.

Керівник зма­гань: Свищ Ярос­лав Сте­пано­вич (097)7540094
Го­лов­ний сек­ре­тар: Пав­лось Оль­га Олек­сандрівна (067)9888532

Прес-служ­ба СТС «Гарт»