«Зат­верд­же­но»
Рішен­ням ви­кон­ко­му СТС «Гарт»
від 02.03.2020 ро­ку про­токол № 1

Підсум­ки
міжвузівсь­ких зма­гань
«Універсіада Львівщи­ни – 2019»

У 2019 році Львівсь­ким об­ласним відділен­ням Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни спіль­но з Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом «Гарт» та міжвузівсь­кою на­уко­во-ме­тодич­ною комісією з фізич­но­го ви­хован­ня, здо­ров’я і спор­ту ор­ганізо­вано та про­веде­но ряд спор­тивно-ма­сових за­ходів зі сту­ден­та­ми зак­ладів ви­щої освіти, ос­новни­ми з яких бу­ли об­ласні зма­ган­ня се­ред сту­дентів за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни − 2019».

Фінальній час­тині Універсіади пе­реду­вали зма­ган­ня се­ред нав­чаль­них груп, курсів, фа­куль­тетів у ВНЗ, в яких взя­ло участь біля 40000 учас­ників.

Згідно із ка­лен­дарним пла­ном та по­ложен­ням, відбу­лися зма­ган­ня «Універсіада Львівщи­ни – 2019» з 39 видів прог­ра­ми, у яких взя­ли участь 268 збірних ко­манд зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.

У фіналь­них зма­ган­нях за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни-2019» взя­ли участь 3651 спорт­смен з 15 ЗВО.

Найбіль­ше ко­манд зак­ладів ви­щої освіти взя­ло участь в зма­ган­нях з фут­за­лу (чол.) – 12, фут­бо­лу – 11, лег­ко­ат­ле­тич­но­го кро­су – 11, арм­спор­ту – 10, ша­хи – 10, тенісу настіль­но­го – 10.

На ви­соко­му ор­ганізацій­но­му та про­фесій­но­му рівні про­веде­но зма­ган­ня у Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті фізич­ної куль­ту­ри ім. Іва­на Бо­берсь­ко­го, Львівсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­му універ­си­теті «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­му національ­но­му ме­дич­но­му універ­си­теті ім. Д. Га­лиць­ко­го, Львівсь­ко­му тор­го­вель­но-еко­номічно­му універ­си­теті, Львівсь­ко­му національ­но­му аг­рарно­му універ­си­теті, Львівсь­ко­му нав­чаль­но − на­уко­вому інсти­туті ДВНЗ «Універ­си­тет банківсь­кої спра­ви», Львівсь­ко­му національ­но­му універ­си­теті ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С Ґжиць­ко­го, Львівсь­ко­му дер­жавно­му універ­си­теті без­пе­ки життєдіяль­ності.

 Пос­та­нова про підсум­ки «Універ­са­ди Львівщи­ни – 2019» (за­ван­та­жити повністю)