PowerliftingЗа зван­ня кра­щих з да­ного ви­ду спор­ту зма­гались ко­ман­ди 7-ми зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни.

Згідно по­ложен­ня «Універсіада Львівщи­ни – 2018» пе­реможці виз­на­чались су­мою три­борс­тва: присідан­ня, жи­му ле­жачи та тя­га ста­нова у 7-ми ва­гових ка­тегоріях.

Після декіль­кох підходів перші місця в осо­бис­то­му заліку у ва­гових ка­тегоріях посіли:

  • 47 кгМи­китюк Я. (ЛНАУ),
  • 52 кгКу­тянсь­ка Ю. (НУ «ЛП»),
  • 57 кгДюр­ка М. (НУ «ЛП»),
  • 63 кгДим­ко Н. (НУ «ЛП»),  
  • 72 кгВла­сен­ко О. (НУ «ЛП»),
  • 84 кгЛесів М. (ЛНАУ),
  • 84+ кгЛіщук К. (ЛНАУ).

За підсум­ком двох днів зма­гань, на пер­ше місце підня­лась ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (1134 оч­ки), сту­ден­ти Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету зай­ня­ли дру­ге місце з ре­зуль­та­том 1039 очок, третє зай­ня­ла збірна Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Д. Га­лиць­ко­го (935 очок).

Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни (606 очок), Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет (600 очок), Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (415 очок), Львівсь­ка національ­на ака­демія мис­тецтв (374 оч­ки).

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»