phoca thumb l IMG 23b08629e4ba6beafbf1c44f1668556e VВ ос­танній тиж­день осені тра­дицій­но відбу­ва­ють­ся зма­ган­ня се­ред ко­манд зак­ладів ви­щої освіти зі стріль­би з лу­ка в приміщенні за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни – 2018». Спорт­сме­ни зма­гались в осо­бис­тих та ко­манд­них впра­вах М-3, М-4,олімпій­ський ра­унд, «мікст» ок­ре­мо се­ред чо­ловіків та жінок.

У зма­ган­нях з кла­сич­но­го та блоч­но­го лу­ка прий­ня­ли участь предс­тав­ни­ки 6-ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни, а са­ме: Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­кої національ­ної ака­демії мис­тецтв, Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го та Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го.

Ліде­рами у впра­вах в осо­бис­тих зма­ган­нях ста­ли:

  ЧО­ЛОВІКИ ЖІНКИ
М-3×2 Ко­мар А. (НУ «ЛП»)
Ємчик Б. (ЛДУФК)
Жу­рило М. (ЛДУФК)
Дмит­ренко А. (ЛДУФК)
За­дерай­ко М. (ЛДУФК)
Сли­винсь­ка Н. (ЛДУФК)
Олімпій­ський ра­унд Ко­мар А. (НУ «ЛП»)
Вер­бу­ховсь­кий М. (ЛДУФК)
По­пович М. (ЛДУФК)
Ан­то­нова К. (ЛДУФК)
Зас­тавна І. (ЛДУФК)
Дмит­ренко А. (ЛДУФК)
М-3 (1) Ємчик Б. (ЛДУФК)
Ко­мар А. (НУ «ЛП»)
Жу­рило М. (ЛДУФК)
Дмит­ренко А. (ЛДУФК)
За­дерай­ко М. (ЛДУФК)
Сли­винсь­ка Н. (ЛДУФК)
М-3 (2)  Ко­мар А. (НУ «ЛП»)
Ше­ремет Р. (ЛДУФК)
Жу­рило М. (ЛДУФК)
Зас­тавна І. (ЛДУФК)
Дмит­ренко А. (ЛДУФК)
За­дерай­ко М. (ЛДУФК)
 
У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку місця се­ред зак­ладів ви­щої освіти роз­поділи­лись так:

Жінки: Чо­ловіки:
І – ЛДУФК (983 оч.)
ІІ – ЛНМУ (901 оч.)
ІІІ – ЛНУ (256 оч.)
І – ЛДУФК (933 оч.)
ІІ – ЛНМУ (790 оч.)
ІІІ – НУ «ЛП» (556 оч.)

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»