gyri 2018 02aСпорт­сме­ни 8-ми зак­ладів ви­шої освіти Львівщи­ни, а це по­над 100 сту­дентів бо­ролись за першість у 8 ва­гових ка­тегоріях се­ред чо­ловіків та 6-ти се­ред жінок.  

В осо­бис­тих зма­ган­нях се­ред жінок у вправі «ри­вок», кращі ре­зуль­та­ти у ва­гових ка­тегоріях  здо­були:

 •  до 48 кгКо­кун Оль­га (НУ «ЛП»)
 •  до 53 кг Ро­киць­ка Оль­га (НУ «ЛП»)
 •  до 58 кгГав­ри­лен­ко Вікторія (НАСВ)
 •  до 63 кгКлюч­ник Марія (ДДПУ)
 •  до 68 кгАрис­тархо­ва Ан­на (НАСВ)
 •  по­над 68 кгБла­щук Марія (НУ «ЛП»)

gyri 2018 01aУ підсум­ку зма­гань се­ред жіно­чих ко­манд 1 місце посіла збірна Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», на 2-гу схо­дин­ку підня­лась ко­ман­да Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, 3-тє місце зай­ня­ли спорт­смен­ки Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Се­ред чо­ловіків кра­щими за су­мою дво­борс­тва (пош­товх та ри­вок) у ва­гових ка­тегоріях ста­ли:

 • до 58 кгВірста Та­рас (ЛДУБЖД)
 • до 63 кг Дут­ка Ми­кола (НУ «ЛП»)
 • до 68 кгГо­ликов Олек­сандр (НАСВ)
 • до 73 кгКрав­ченко Кос­тянтин (НАСВ)
 • до 78 кгТка­чен­ко Дмит­ро (НАСВ)
 • до 85 кгГруш­ка Ро­ман (НУ «ЛП»)
 • до 95 кгДра­ган Ми­кола (НУ «ЛП»)
 • по­над 95 кгЛа­гуш Андрій (ДДПУ).

У підсум­ку се­ред чо­ловічих ко­манд 1 місце ви­боро­ли сту­ден­ти  Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», 2 місце посіла ко­ман­да Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету без­пе­ки життєдіяль­ності, на 3-ій схо­динці − збірна Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

В за­галь­но­команд­но­му заліку за підсум­ка­ми 2-х днів зма­гань зак­ла­ди ви­щої освіти Львівщи­ни посіли:

 • 1 місцеНаціональ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (1194 оч­ка)
 • 2 місцеНаціональ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го (1107 очок)
 • 3 місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності (795 очок)
 • 4 місце – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (693 оч­ки)
 • 5 місце – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет внутрішніх справ (682 оч­ки)
 • 6 місце – Дро­гобиць­кий дер­жавний пе­дагогічний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (661 оч­ко)
 • 7 місце – Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (406 очок)
 • 8 місце – Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет імені Да­нила Га­лиць­ко­го (302 оч­ки)

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»