phoca thumb l 20181114 165812В се­редині лис­то­пада відбу­вались зма­ган­ня з пла­ван­ня се­ред здо­бувачів ви­щої освіти в ба­сейні спор­тивно­го комп­лек­су Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.

 З по­бажан­ням лег­кої во­ди та швид­ких се­кунд на відкритті зма­гань до спорт­сменів звер­нувся на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович, пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт» Бог­дан Юх­ниць­кий, завіду­юча ка­фед­рою фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка Ро­мана Сірен­ко та го­лов­ний суд­дя зма­гань Віктор Не­рода.

До­лали дис­танції 122 сту­ден­ти з 6-ти зак­ладів ви­щої освіти, а са­ме Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри ім. Іва­на Бо­берсь­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. Іва­на Фран­ка, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Згідно по­ложен­ня «Універсіади Львівщи­ни – 2018» ко­ман­ди вузів зма­гались у 14-ти ви­дах прог­ра­ми та 2-х ес­та­фетах.

Оз­найоми­тись з ре­зуль­та­тами спорт­сменів мож­на тут.

Зав­дя­ки май­стер­ності плавців та про­фесій­ності їх тре­нерів, ре­зуль­та­ти ко­манд­ної пер­шості виг­ля­да­ють так:

  • 1 місце – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І. Бо­берсь­ко­го (981 оч­ко)
  • 2 місцеНаціональ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (933 оч­ки)
  • 3 місцеЛьвівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка  (924 оч­ки)
  • 4 місцеЛьвівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (696 очків)
  • 5 місцеНаціональ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го (531 оч­ко)
  • 6 місцеУк­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (355 очків)

Зма­ган­ня є підго­тов­кою до фор­му­ван­ня та участі збірної ко­ман­ди Львівщи­ни на фіналь­них зма­ган­нях Універсіади Ук­раїни, що відбу­вати­муть­ся у квітні 2019 ро­ку.

Вітаємо спорт­сменів і тре­нерів та ба­жаємо май­бутніх пе­ремог.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни