phoca thumb l IMG 197514–15 лис­то­пада 2018 ро­ку на базі спор­тивно­го комп­лек­су «СКІФ» Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри  відбу­лися фінальні зма­ган­ня Відкри­того куб­ку з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентів ВНЗ ІІІ-ІVр.а. за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2018».

Сту­ден­ти се­ми ви­щих нав­чаль­них зак­ладів зма­гали­ся про­тягом жовт­ня-лис­то­пада місяців з віль­ної та жіно­чої бо­роть­би ко­ман­да на ко­ман­ду (стінка на стінку) ви­борю­ючи пра­во зма­гати­ся за пе­рехідний ку­бок.

Чо­ловіки та жінки зма­гали­ся у 10 ва­гових ка­тегоріях, ко­ман­да яка наб­ра­ла найбіль­ше пе­ремог стає пе­ремож­цем, ко­ман­ди які ви­боро­ли найбіль­ше пе­ремог зма­гали­ся за пе­рехідний ку­бок з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентів.

У зма­ган­нях взя­ли участь 13 МСУ 25 КМСУ, се­ред спорт­сменів бу­ли пе­реможці, при­зери та учас­ни­ки Чемпіонатів Світу, та Євро­пи а са­ме: Бод­нар Софія сту­дент­ка VІ кур­су ЛДУФК чемпіон­ка Ук­раїни, учас­ник Чемпіона­ту Світу 2018р., Ос­та­пук Іри­на  сту­дент­ка ІV кур­су ЛДУФК учас­ник Чемпіона­ту Євро­пи се­ред ка­деток, Ос­та­пук Анас­тасія сту­дент­ка ІVкур­су ЛДУФК при­зер Чемпіона­ту Євро­пи се­ред ка­деток, Польова Те­тяна сту­дент­ка Ік. ЛДУФК Чемпіон­ка Євро­пи, Бо­жен­ко Анас­тасія сту­дент­ка ІІІкур­су ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжиць­ко­го, Білас Пав­ло сту­дент ІVкур­су ЛДУФК учас­ник Чемпіона­ту Євро­пи (ка­дети), Гурсь­кий Віталій сту­дент V кур­су ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжиць­ко­го  при­зер Чемпіона­ту Світу (юніори), Курій Мак­сим сту­дент ІІІ кур­су НУ «ЛП» учас­ник Чемпіона­ту Євро­пи (ка­дети).

За третє місце се­ред чо­ловіків зустрілись ко­ман­ди  Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» та Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го з ра­хун­ком  6:4 пе­ремо­гу здо­була ко­ман­да політехніки.

За пер­ше місце се­ред жінок зустрілись ко­ман­ди Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри та Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім.. С. З. Гжиць­ко­го  пе­ремож­цем ста­ла ко­ман­да універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри пе­ремігши своїх су­пер­ниць з ра­хун­ком 8:2.

За пер­ше місце се­ред чо­ловіків ви­боро­ли пра­во зма­гати­ся за пе­рехідний ку­бок ко­ман­ди Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри та Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім.. С. З. Гжиць­ко­го. Сту­ден­ти універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри  пе­ремог­ли своїх су­пер­ників з ра­хун­ком 8:2 і ста­ли пе­ремож­ця­ми Відкри­того куб­ку з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентів ВНЗ ІІІ-ІVр.а.

Усі учас­ни­ки зма­гань бу­ли на­город­женні гра­мота­ми, ме­даля­ми, куб­ка­ми та цінни­ми по­дарун­ка­ми. Вик­ла­дачі з ви­ду спор­ту бу­ли відзна­ченні на­горо­дами за роз­ви­ток віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентів.

Зма­ган­ня відбу­лися за підтрим­ки Уп­равління мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди.

Прес-сдуж­ба СТС «Гарт»