chess boardaШа­хові дво­бої про­ходи­ли за пра­вила­ми «Бліц» та швидкі ша­хи. В зма­ган­нях прий­ня­ло участь 10 ко­манд, за­галь­ною чи­сельністю 140 чо­ловік.

 Місця се­ред вузів з швид­ких шахів роз­поділи­лись згідно таб­лиць:

І підгру­па:

chess speed 1

ІІ підгру­па:

chess speed 2

Згідно ре­зуль­татів ко­ман­да Львівсь­кої національ­ної ака­демії мис­тецтв пе­рехо­дить до І підгру­пи, а ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го – до ІІ підгру­пи.

Ре­зуль­та­ти ко­манд­них про­тис­то­янь з шахів за пра­вила­ми «Бліц» виг­ля­да­ють так:

І підгру­па:

chess blic 1

ІІ підгру­па:

chess blic 2

Згідно ре­зуль­татів ко­ман­да Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету  пе­рехо­дить до І підгру­пи, а ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го – до ІІ підгру­пи.

У за­галь­но­команд­но­му заліку місця се­ред ко­манд ЗВО роз­поділи­лись:

Місце  Нав­чаль­ний зак­лад Оч­ки
1 Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка 576
2 Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го 510
3 Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» 498
4 Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го 432
5 Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го 400
6 Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та БТ ім.С. З. Гжиць­ко­го 368
7 Львівсь­ка національ­на ака­демія мис­тецтв 324
8 Львівсь­кий тор­го­вель­но-еко­номічний універ­си­тет 296
9 Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни 280
10 Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва 252

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни