FB IMG 15423717215131549aВ спор­тивно­му комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка про­ходи­ли зма­ган­ня з арм­спор­ту за прог­раммою «Універсіада Львівщи­ни-2018», де і виз­на­чились кращі спорт­сме­ни се­ред дев’яти ЗВО.

Най­кра­щими в ру­коборстві у ва­гових ка­тегоріях се­ред жінок як на лівій так і на правій руці ста­ли:

60 кгСо­рока Юлія (ЛТЕУ)
60+ кгКос­тик Аліна (ЛДУФК)

Се­ред чо­ловіків у ва­гових ка­тегоріях пе­ремо­жями ста­ли:

На лівій: На правій:
55 кгСви­ридюк Юрій (НЛТУ) 55 кг Сви­ридюк Юрій (НЛТУ)
60 кгПрунь­ко Ро­ман (НАСВ) 60 кгПрунь­ко Ро­ман (НАСВ)
65 кгСте­цюк Іван (ЛНУ) 65 кгЗо­зуля Ти­мофій (НАСВ)
70 кгКаль­мук На­зар (ЛНУ) 70 кгПа­ращук Лю­бомир (ЛДУФК)
75 кг Черінь­ко Ми­кола (НУ «ЛП») 75 кгГо­лубінка Мак­сим (НУ «ЛП»)
80 кгТе­лев­ка Мак­сим (ЛНАУ) 80 кгСин­га­левич Ми­кола (ЛНМУ)
85 кгЛас­то­вичак Олек­сандр (НЛТУ) 85 кгЛас­то­вичак Олек­сандр (НЛТУ)
90 кгСлоць­кий Бог­дан (УАД) 90 кгСлоць­кий Бог­дан (УАД)
100 кгЦіко Ілля (ЛНАУ) 100 кгЦіко Ілля (ЛНАУ)
100+ кгДя­дюк Віталій (НЛТУ) 100+ кгДя­дюк Віталій (НЛТУ)

Ко­манад­на першість се­рез ЗВО за підсум­ка­ми двох днів зма­гань:

1. Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка» (НУ «ЛП»)  (804 оч­ки)
2. Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го (НАСВ)  (742 оч­ки)
3. Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет (ЛНАУ)  (663 оч­ки)
4. Національ­ний лісо­технічний універ­си­тет Ук­раїни (НЛТУУ) (638 очок)
5. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка (ЛНУ)  (625 очок)
6. Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)  (522 оч­ки)
7. Львівсь­кий тор­го­вель­но-еко­номічний універ­си­тет (ЛТЕУ) (381 оч­ко)
8. Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва (УАД)  (324 оч­ки)
9. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го (ЛДУФК) (172 оч­ки)

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни