KrosВ ос­танні теплі жовт­неві дні в Стрий­сько­му пар­ку відбу­вались зма­ган­ня з лег­ко­ат­ле­тич­но­го кро­су се­ред сту­дентсь­ких ко­манд зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни. За­галом у зма­ган­нях прий­ня­ло участь 288 сту­дентів з 11 вишів.

За підсум­ка­ми зма­гань у осо­бис­то­му заліку пе­ремож­ця­ми в забігу на 500 м се­ред жінок ста­ли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го (ЛДУФК) –  Ос­тимчук Іван­на (1.25.9), Хар­ченко Ро­мана (1.27.9)  та сту­дент­ка Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (НУ «ЛП»)Буб­няк Іри­на (1.28.0), зай­няв­ши 1, 2 і 3 місця відповідно.

В забіг на 1000 м се­ред жінок трій­ка лідерів виг­ля­дає нас­тупним чи­ном: Буб­няк Іри­на (НУ «ЛП») з ре­зуль­та­том 2.57.5, Рай­та Ок­са­на (НУ «ЛП») по­дола­ла дис­танцію за 2.58.4, а Пле­мян­ник Іри­на (ЛДУФК) за­вер­ши­ла забіг з ре­зуль­та­том 3.01.4. Се­ред чо­ловіків пе­ремож­ця­ми та при­зера­ми ста­ли сту­ден­ти  Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­гоБундз На­зар (2.28.5), Га­ламай Рос­тислав (2.30.0) та Се­менюк Олег (2.30.5).

Ре­зуль­та­ти забігу на 3000 м се­ред чо­ловіків виг­ля­да­ють так: 1 місце – Рос­ти­кус Ро­ман (ЛДУФК) з ре­зуль­та­том 9.24.0, 2 місцеЧап­ля На­зарій (ЛДУФК) пробігши дис­танцію за 9.24.7, а на 3 місці – сту­дент Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го На­умюк Рус­лан з ре­зуль­та­том 9.25.8.

У за­галь­но­команд­но­му заліку місця се­ред сту­дентсь­ких ко­манд розділи­лись так:

І місцеЛьвівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри ім. І.Бо­берсь­ко­го;
ІІ місцеНаціональ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»;
ІІІ місцеНаціональ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ імені Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни