DSC00209Осінню відбу­вались фут­больні матчі се­ред чо­ловічих сту­дентсь­ких ко­манд за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни-2018».

У зма­ган­нях прий­ня­ли участь ко­ман­ди 11-ти зак­ладів ви­щої освіти об­ласті, зок­ре­ма Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету ім. Да­нила Га­лиць­ко­го, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­ко­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету, Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка, Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Ґжиць­ко­го, Національ­но­го лісо­технічно­го універ­си­тету Ук­раїни, Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва та Національ­ної ака­демії су­хопут­них вій­ськ ім. Пет­ра Са­гай­дач­но­го.

Цього ро­ку ко­манді Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, вда­лося обій­ти ми­нулорічно­го пе­ремож­ця Універсіади ко­ман­ду Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету, зай­няв­ши пер­ше та дру­ге місця відповідно, на третьому місці – ко­ман­да Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.

Підсум­ко­ва турнірна таб­ли­ця:
І гру­па:

1 grupa footbol

IІ гру­па:

2 grupa footbol

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни