tenis nastilnyjСту­дентські збірні 10-ти зак­ладів ви­щої освіти об­ласті зма­гались у 7-ми ви­дах прог­ра­ми: ко­мандні, осо­бисті, па­ри се­ред чо­ловіків і жінок ок­ре­мо та змішані па­ри.

Так кра­щими в осо­бис­тих зма­ган­нях се­ред жінок ста­ли:

IКізюк Ка­тери­на (Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го)
IIУс­тай Оль­га (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»)
IIIКур­до­ва Рок­со­лана (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»)

Трій­ка при­зерів осо­бис­тих зма­гань се­ред чо­ловіків:

I − Олесь­ке­вич Олек­сандр (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»)
II − Білий Рос­тислав (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»)
III − Ти­мофєєв Олек­сандр (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»)

У чо­ловічих пар­них зма­ган­нях пе­ремо­гу здо­були спорт­сме­ни Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го Пліши­ло Во­лоди­мир та Ка­пелю­ха Олег, дру­ге місце посіли Ти­мофєєв Олек­сандр та Олесь­ке­вич Олек­сандр Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка», а на третьому місці сту­ден­ти Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету  імені Іва­на Фран­каКра­вець Ярос­лав та Ко­роб­ко Во­лоди­мир.

Се­ред жінок кра­щою ста­ла па­ра Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Д. Га­лиць­ко­го Кізюк Ка­тери­на та Кон­ку­ловсь­ка Іри­на, дру­ге місце зай­ня­ли спорт­смен­ки Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету  імені Іва­на Фран­ка Кубсь­ка Юлія і Овер­чук Вікторія, на третьому місціКур­до­ва Рок­со­лана та Ус­тай Оль­га Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

Зміша­ний пар­ний роз­ряд:

І − Ти­мофєєв Олек­сандр та Кур­до­ва Рок­со­лана (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»)
ІІ - Білий Рос­тислав та Ус­тай Оль­га (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»)
ІІІ − Кра­вець Ярос­лав та Кубсь­ка Юлія (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет  імені Іва­на Фран­ка)

У підсум­ку всіх видів прог­рам пер­ше місце зай­ня­ла ко­ман­да Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» (615 очок). Дру­ге місце посіли сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри (491 оч­ко), а на третьому місці з різни­цею в 10 очків розмісти­лась збірна ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету ім. І. Фран­ка (481).

 Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни